Advies bijdrage aan huurders bij energieprojecten

Mededelingen vanuit het Centraal Overleg Huurdersorganisaties.

Bij energieprojecten waarbij de huurder de woning niet hoefde te verlaten kregen de huurders een vast bedrag van 250 euro. In overleg is afgesproken dat voor tijdelijk minder woongenot en afwerkingspunten iedereen een bijdrage ontvangt van 200 euro. Bij vervanging van kozijnen met andere buitenmaten wordt door de projectgroep beoordeeld in welke ruimte dit aan de orde is en wordt berekend welke vergoeding redelijk is. Maximaal 150 euro voor de woonkamer en 75 euro per slaapvertrek met een max van 350 euro per woning. Binnen schilderwerk van kozijnen een vergoeding van 50 euro bij nieuwe houten of metalen kozijnen welke opgeleverd zijn in de grondverf of nieuwe ramen in oude herstelde houten kozijnen.
Voor afwerking van muren en plafonds ( behangen en/of schilderen) 100 euro per woonkamer en 50 euro per ander vertrek met een maximum van 225 euro. Deze vergoeding geldt alleen bij wijziging van de warmtebron, warmteleidingen, radiatoren of ventilatie. De projectgroep bepaalt of hierdoor schade ontstaat en wat de vergoeding wordt. Vervanging vloerbedekking 25 euro per m2, afgerond naar boven per m2. Deze vergoeding geldt voor de gehele vloerrenovatie in 1 of meer kamers en wordt per adres berekend o.b.v. plattegronden van de woning.
Deze bedragen zijn vastgesteld in 2021 en worden jaarlijks geindexeerd. Het COH gaat hier graag mee akkoord waar het een verbetering is van het bestaande systeem.

Advies wijziging algemene beleidsregels vervangen van keukens.
Keukens worden automatisch vervangen als deze 18 jaar of ouder zijn ook als deze keukens nog in een prima conditie verkeren bij mutatie. De huurder kan ook een nieuwe keuken aanvragen als deze 18 jaar is. Met deze nieuwe regels worden keukens die ouder zijn dan 18 jaar en nog goed zijn, niet meer vervangen. Beleidsregels vervanging keukenonderdelen worden:
QuaWonen vervangt of repareert op verzoek of bij mutatie keukenkasten, keukenblokken of aanrechtbladen die verjaard zijn of in onacceptabele mate versleten of verweerd zijn mits de schade niet veroorzaakt is door bewonersgedrag dat in strijd is de algemene voorwaarden, oftewel mits sprake is van normaal huishoudelijk gebruik.

ADVIES VERVANGEN CV KETELS
CV ketels werden tot voor kort vervangen na 15 jaar. Dit heeft plaatsgevonden zonder het COH hierin te kennen. Het COH heeft het advies gegeven deze beleidslijn van 15 jaar te handhaven. QuaWonen heeft besloten dat vervanging plaatsvindt in het jaar dat de CV ketel 18 jaar wordt.

ADVIES WIJZIGING ZAF BELEID (ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN)
Er is veel overleg geweest tussen leden van het COH en medewerkers van QuaWonen. Het nieuwe beleid is op onderdelen aangepast aan de wensen van het COH. Dit nieuwe beleid wordt gecommuniceerd met de huurders. U kunt ook kijken op de website van QuaWonen.

ZONNEPANELEN VOOR HUURDERS VAN QUAWONEN
Woningcorporaties hebben met het kabinet een afspraak gemaakt dat hun woningvoorraad CO2 neutraal is in 2050. Ook QuaWonen is bezig om maatregelen te nemen. Zo krijgen de huurders een aanbod om zonnepanelen aan te brengen op hun dak. Hierdoor zal hun energierekening dalen. Vanaf nu krijgen 500 huurders ieder jaar een aanbod. De gebruiksvergoeding – 1,75 per paneel – is veel lager dan de opbrengst van de panelen. Zo dalen de woonlasten en zijn de bewoners goedkoper uit. Bewoners krijgen een persoon lijk aanbod op maat waarbij het aantal zonnepanelen afhangt van de bruikbare oppervlakte van het dak.

NIEUWBOUWPLAN KONINGIN JULIANASTRAAT
Februari 2023 worden alle huurwoningen in de Kon. Julianastraat gesloopt. Hiervoor in de plaats worden nieuwe huurwoningen gebouwd: 55 appartementen en 17 eengezinswoningen
( grondgebonden). Er wordt rekening mee gehouden dat er 82 parkeervakken nodig zijn.
De planning is dat in 2025 al deze mooie woningen worden opgeleverd.

Stromen senioren niet door?

Volgens de gemeenten ligt de oorzaak van de slechte doorstroming in de woningvoorraad aan de senioren. Zij willen niet uit hun te grote huizen. Het tegendeel is waar en ieder weldenkend mens kan dit vaststellen als de feiten worden nagetrokken.

De schuld ligt bij de gemeenten en het rijk. Waarom?

1.           Gemeenten willen liever dat er koopwoningen worden gebouwd om reden dat hiervoor driemaal zoveel grondprijs kan worden berekend. Goed voor de gemeentekas;

2.           Als er sociale huurwoningen worden gebouwd zijn het veelal eengezinswoningen en geen woningen voor starters en senioren. 75% van de huurders is momenteel alleenstaand. Eengezinswoningen bouwen is niet oplossingsgericht.

3.           Als er dan toch woningen voor senioren worden gebouwd zijn deze al snel te duur – rond 700 euro -. Er is een grote groep mensen die dit niet kan betalen, ondanks de huursubsidie.

4.           Verhuizen kost normaliter 10.000 euro. Senioren moeten financieel worden gesteund om de overstap te maken naar een kleinere en duurzamere woning. Verhuizen kost meer dan alleen bedstroo 😉

Verhuurdersheffing afgeschaft/portefeuilleplan

15 jaar geleden deden diverse woningbouwcorporaties in ons land rare dingen. Zo werden dure auto’s gekocht voor de directeuren en werden buitenlandse studiereizen gemaakt om zogenaamd een indruk te krijgen van de woningbouw voor minderdraagkrachtigen in Canada bijvoorbeeld. Velen van u zullen weten wat er zoal misging.

We moeten niet vergeten dat het ging om een handvol corporaties. Bij de meeste ging het vervullen van hun taken naar wens en was er niets aan te merken op het gedrag van de directeuren.

Als reactie op het wangedrag zoals genoemd besloot de regering een belasting in te stellen voor de woningbouwcorporaties om hen te straffen voor dit gedrag. Mede van invloed was dat de indruk bestond dat er teveel geld bij de corporaties zit. Op dit moment moet QuaWonen jaarlijks bijna 10 miljoen euro betalen aan het rijk. Met dat geld kunnen vele nieuwbouwwoningen en renovatieplannen worden gerealiseerd. Buiten dit bedrag moet QW nog betalen aan de banken vanwege wangedrag van Vestiabestuurders. Besloten is dat alle corporaties in Nederland het huidige Vestia steunen. Niemand heeft er belang bij dat de huurders van Vestia hiervan de dupe worden. Er is echter goed nieuws. De verhuurdersheffing is afgeschaft door het recent gesloten regeerakkoord.

Dit betekent dat er door QW 10 miljoen meer kan worden geïnvesteerd dan oorspronkelijk gedacht. We wachten in spanning af waar deze gelden heengaan maar het is prachtig nieuws. We zullen het niet meer hebben over het wanbeleid van de regeringen de afgelopen 12 jaar. In 2010 zei minister Blok van Volkshuisvesting dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Toen is het verval ingezet.

Nieuws Koningin Julianastraat, Joost & Jacob en Kamillestraat en Klaproosveld

NIEUWBOUWPLANNEN KONINGIN JULIANASTRAAT
Velen in Krimpen aan de Lek vragen zich af wat er gaat gebeuren in de Kon. Julianastraat. De bestaande bouw aan de noord- en zuidzijde wordt niet meer permanent verhuurd en op deze manier ontstaat er een speculatie over de plannen voor de nieuwbouw.
De nieuwbouwplannen zijn nog niet helder omdat QW in gesprek is met de gemeente en een stedenbouwkundig bureau om te komen tot een passende invulling: hoeveel woningen moeten er worden gebouwd, welke soort woningen, hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig enz. Als buitenstaander is het soms niet te begrijpen waarom alles zo lang moet duren. De andere kant van de medaille is dat er zorgvuldig met alle voorschriften en regels moet worden omgegaan want er wordt nieuw gebouwd voor minstens 50 jaar.
We moeten nog even geduld hebben. Duidelijk is wel dat het aantal parkeerplaatsen drastisch omhoog moet want er is nu een grote druk op de parkeermogelijkheden terwijl er minder mensen wonen dan over 3 jaar. Wellicht heeft de aanwezigheid van de Waterpoort hier ook mee te maken.
De sloop van Kon. Julianastraat 5-67 (oneven), de noordzijde dus, staat nog steeds gepland in het najaar 2022. De sloopdatum van de nummers 4 -56 is waarschijnlijk begin 2024.
Laatstgenoemde sloopdatum is in ieder geval na de oplevering van de nieuwbouw aan de oneven kant. Waarom zult u zich afvragen?
De reden is dat een aantal huurders van de even kant hebben gemeld dat zij interesse hebben in een nieuwbouwwoning aan de overkant. Daar wordt zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.


WAT HEEFT QUA WONEN NOG IN PORTEFEUILLE KOMENDE JAREN
QW kijkt de komende jaren nadrukkelijk naar andere complexen die wellicht in aanmerking kunnen komen voor renovatie danwel sloop/nieuwbouw. Na de Kon. Julianastraat komt weer de Hoofdstraat in beeld met de huisnummers 18 t/m 52 (even) en 54 t/m 88 (even). Verder zijn in beeld de woningen aan de A. Cuypstraat, de Jan v.d.Heydenstraat en de Rembrandtstraat.
Het tempo waarin nieuwe plannen worden uitgevoerd heeft mede te maken met het al dan niet afschaffen van de verhuurdersheffing. QW betaalt ieder jaar bijna 10 miljoen euro verhuurdersbelasting. Als deze belasting wordt afgeschaft zal het uiteraard sneller gaan dan de planning nu aangeeft.


NIEUWBOUW JOOST EN JACOB
Beide gebouwen met 63 wooneenheden gezamenlijk zijn bijna geheel bewoond. Het betreft mooie, moderne en energiezuinige appartementen. Bewoners hebben zonnepanelen op het dak en wekken dus zelf stroom op voor eigen gebruik. De ligging is zodanig dat winkelcentrum, artsen en andere voorzieningen dichtbij zijn.
Wij wensen alle nieuwe huurders veel woonplezier toe.


KAMILLESTRAAT EN KLAPROOSVELD
Alle woningen aan het Klaproosveld en Kamillestraat 2 t/m 82 zijn de afgelopen 2 jaar gerenoveerd. Het is zeer de moeite waard geweest. De woningen hebben een mooiere uitstraling gekregen, het wooncomfort is verbeterd en de stookkosten zijn aanmerkelijk minder. Wij zijn blij met deze verbeteringen.

KONTAKT MET DE HUURDERS BIJ QUA WONEN IN KRIMPEN AAN DE LEK
Het bestuur van de huurdersvereniging Ons Belang worstelt al 2 jaar met het probleem dat we geen vergaderingen kunnen beleggen om met onze huurders te kunnen overleggen. Wij vinden dat heel ongemakkelijk worden maar helaas moeten we nog even geduld hebben. Wij gaan gewoon door overigens met onze inzet om uw belangen te vertegenwoordigen. Dat lukt aardig met afwisselend fysiek overleg met enkele mensen op 1,5 m afstand en kontakt via internet. Onze indruk is dat de pandemie niet voorkomt dat wij minder worden betrokken bij de plannen van QuaWonen. Dit geeft vertrouwen.

Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld

Persbericht
CONTACTPERSOON: A.L. Huizinga
DATUM: 17 december 2020
TELEFOONNUMMER: 06-12857190

Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld
De gemeenteraad stelde op 16 december de nieuwe Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021 vast. Hierin staan de spelregels voor het aanbieden en verdelen van sociale huurwoningen. Woningzoekenden vinden meer informatie en een overzicht van beschikbare woningen op www.wonenindekrimpenerwaard.nl

Lees verder “Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld”

Pas op voor louche websites

Voor internetcowboys is het goed geld verdienen aan woningzoekenden. Diverse verhuurplatforms bieden woningen aan die allang niet meer beschikbaar zijn. Ze laten u betalen om op advertenties te kunnen reageren. Ook zijn er websites die claimen dat ze u snel aan een urgentieverklaring kunnen helpen. Trap er niet in, zoek bij twijfel contact met uw gemeente of een woningcorporatie in uw regio.

Lees verder “Pas op voor louche websites”