Informatie Koningin Julianastraat Krimpen aan de Lek

Onderstaand nieuws mbt de Koningin Julianastraat is afkomstig van QuaWonen:

De huurprijzen zijn bekend en de verhuurtekeningen zijn gereed. We hebben alle informatie op de website gezet. Alleen het stukje over de woningtoewijzing passen we begin volgende week nog aan. We mogen namelijk bewoners die een sociale huurwoning achterlaten in Krimpen aan de Lek voorrang geven op de woningen en vervolgens bewoners die een sociale huurwoning achterlaten in de Krimpenerwaard. Wanneer dit op de website staat, informeren we alle geïnteresseerden over de website. We hebben de informatie al naar een paar bewoners van sloopprojecten gestuurd die aangegeven hebben dat ze interesse hebben in de woningen.

Hieronder vinden jullie de planning voor de woningtoewijzing van de overige woningen:

Week 23 (11 juni) vooraankondiging in Het Kontakt, wanneer de woningen geadverteerd gaan worden op de website van Wonen in de Krimpenerwaard.

Week 24 (18 juni) aankondiging in Het Kontakt, wanneer de woningen geadverteerd gaan worden op de website van Wonen in de Krimpenerwaard.

Week 25 vanaf 21 juni 12:00uur tot en met 30 juni 12:00uur advertentie online op www.wonenindekrimpenerwaard.nl

  • Inloopochtend op 25 juni 10.00 – 12.00 uur (locatie nog niet bekend) (QuaWonen gaan de woningzoekende helpen om te reageren op de juiste type woningen)
  • Inloopochtend op 27 juni 13.00 – 15.00 uur (locatie nog niet bekend) (QuaWonen gaan de woningzoekende helpen om te reageren op de juiste type woningen)

Hieronder de link van de projectwoning, dus als ze informatie willen hebben over de woningen kunnen ze hiernaar terugkijken.

Koningin Julianastraat | QuaWonen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Willemieke den Hartog
Bewonersbegeleider
088 – 7996636
Werkzaam op: maandag, dinsdag en donderdag

Hierbij onze visie zoals wij die hebben gezonden naar de gemeente inzake de woonvisie

Dag Maartje,

Dank voor de nieuwe woonvisie. Wij hebben als huurdersorganisaties in de Krimpenerwaard destijds een reactie gegeven op de oude woonvisie. Helaas hebben we daarop nog geen reactie ontvangen hetgeen wel was toegezegd.

Wat opvalt aan de nieuwe woonvisie is dat het vol staat met ronkende teksten. We noemen in het bijzonder het steeds noemen van vitaliteit, leefbaarheid en kracht uitstralen. De indruk wordt gewekt dat alles al op orde is en dat deze nieuwe visie feitelijk overbodig is. Dat is natuurlijk niet zo maar we willen aangeven dat enige bescheidenheid door het gemeentebestuur niet zou misstaan. De laatste 15 jaar immers zijn er in onze gemeente vrijwel alleen dure en grote woningen gebouwd. Daarin zijn wij niet geïnteresseerd maar dat wist u al. Wij willen sociale huurwoningen waar een schrijnend gebrek aan is. Een inhaalslag zou veel oplossen in dit verband. Wij verwachten dat het college zich hier serieus over buigt.

Al met al zijn wij wederom teleurgesteld in de woonvisie. Gelukkig heeft minister Hugo de Jong het lef getoond om te eisen dat 33 procent  van hetgeen wordt gebouwd sociaal moet zijn. Dat is onze reddingsboei. Het is niet leuk dit zo te moeten aangeven maar het is realiteit. De projectontwikkelaars hebben decennia lang de dienst uitgemaakt in de Krimpenerwaard en worden nu gedwongen om sociaal te bouwen. De minister dwingt dus ons gemeentebestuur een eind te maken aan deze onwenselijke en scheefgegroeide situatie.

We zijn benieuwd of er de komende 3 jaar nog door dit college sociaal wordt gebouwd. Het wordt spannend want er zijn vele voetangels en klemmen op dit beleidsterrein. Er moet voor iedere meter worden gestreden en nu moeten de bestuurders lef tonen en spijkers met koppen slaan. In het coalitieakkoord staan ook ronkende teksten over het bouwen van veel woning zonder te melden waar deze worden gebouwd. Nu lezen we dat dit aan de randen van de kernen gaat plaatsvinden. Welke kernen en wanneer? We mogen toch aannemen dat er een planning is?

We lezen ook dat er een versnellingsagenda komt. Het college bestaat al ruim een jaar. Is er dan het afgelopen jaar nog niets gebeurd? Is dat jaar voorbij gegaan zonder concrete plannen te hebben gemaakt en zonder dat er concrete afspraken zijn gemaakt met de provincie?? Over 3 jaar zit er weer een ander college die weer met een versnellingsagenda gaat komen en zo zit de vaart er dus niet in. Deze situatie duurt al even zoals u bemerkt en er is nog weinig vertrouwen in een goede afloop van welke plannen dan ook om sociale huurwoningen te bouwen voor de kwetsbare groep mensen die al zo lang in de wacht staat.

2.4 Vitaal Krimpenerwaard. Zoals gezegd staat de vitaliteit al jaren op de tocht vanwege het gebrek aan woningen voor de kwetsbare doelgroepen en heeft het midden en klein bedrijf het heel moeilijk. Verder hebben veel mensen problemen om het hoofd boven water te houden voor wat betreft de financiën.

Blad 9 punt 4.

Lage en middeninkomens kunnen nauwelijks een woning kopen. Dat is onjuist omdat deze doelgroep NIET kan kopen. Het landelijk falen van de regering op dit punt wordt extra gevoeld in onze gemeente. Doorstroming heeft onvoldoende plaatsgevonden omdat de geschikte woningen niet zijn gebouwd. Daardoor zijn zowel jongeren als ouderen verhuisd naar elders. Dit falen van regering en gemeente Krimpenerwaard kan niet met ronkende teksten worden goedgemaakt. Wij zijn gediend met concrete acties, geen woorden maar daden.

14-23

Mag vervangen door moet. Sloop sociale huur mag niet vervangen worden door middenhuur, dure huur of koop.

Blad 17 regel 10

Er moet een meer divers woningaanbod komen. Dat is een open deur. Wij pleiten hier al jaren voor maar de projectontwikkelaars werden een warm welkom geheten in onze gemeente.

19-17

Waarom Tiny houses tijdelijk? Zonde dat Tiny houses alleen tijdelijk zijn toegestaan. Kunnen makkelijk veel langer meegaan en wat zou hiervan het bezwaar zijn? Beleidsregels tijdelijke Tiny houses zouden dan aangepast moeten worden.

Blad 20.

Binnenstedelijk de hoogte in gaan?

Er is te lang geleund op inbreiplannen. Hier en daar waren nog gaatjes in de bebouwing en die konden makkelijk worden opgevuld. Er zou ook gekozen kunnen worden een stukje groen. Als er steeds aandacht wordt gevraagd in de woonvisie voor leefbaarheid lijkt het ons zeer onverstandig iedere keer weer stukjes te verdichten. Leefbaarheid betekent dat mensen de ruimte moeten krijgen om de benen te strekken over wandel- en fietspaden. Dat is een essentieel onderdeel van wat leefbaarheid inhoudt. Groenvoorzieningen zijn bij uitstek geschikt voor open gaatjes. Alles moet niet versteend worden.

Blad 24.

Het opvangen van kwetsbare mensen.

Over dit onderwerp hebben wij al vele malen gesproken met de belanghebbende partijen. Mensen uit instellingen etc. die het verdienen om weer zelfstandig te kunnen wonen moeten worden gehuisvest en begeleid door deskundigen en dat betekent dat er meerdere malen in de maand toezicht en aandacht moet zijn. Wij menen dat dit probleem onvoldoende wordt herkend.

Algemeen.

Wij zijn ons ervan bewust dat we erg kritisch staan tegenover het gemeentebestuur als het gaat om de invulling van de volkshuisvestingsparagraaf. Wij vinden dat het beter moet en beter kan. Wij zijn volkomen afhankelijk van het college en om die reden is het onze plicht te melden hoe de feitelijke situatie in onze ogen is. Helaas zijn er weinig lichtpunten. Hugo de Jonge krijgt de eer dat hij voor het broodnodige positieve geluid heeft gezorgd. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouder om hieraan uitvoering te geven. De woningbouwcorporaties zijn evenzeer afhankelijk van de inspanningen van de gemeente waar het gaat om het aanwijzen van toekomstige bouwlocaties en het creëren van draagvlak hiervoor.

Wij zien wederom uw berichten tegemoet. U  kunt bij uw reactie volstaan met korte teksten en concrete gegevens. Wij gaan er dan vanuit dat het een reactie is van het college en niet van  uw adviesburo.

Dank voor uw aandacht.

Het huurdersplatform Krimpenerwaard

Het Centraal Overleg Huurorganisaties Krimpenerwaard ( COH)

Onderstaand artikel is geschreven door Simon de Zeeuw, huurder van een sociale huurwoning in de Primeur en tevens penningmeester van de huurdersvereniging Ons Belang.

In veel buurten in ons land ontbreekt het aan sociale contacten.

Mijn vrouw en ik wonen zeer naar onze zin in een appartement in de Primeur boven de winkels in het centrum van Krimpen aan de Lek. Er zijn 22 huurwoningen en 22 koopwoningen door elkaar gesitueerd over 2 galerijen. Verder is het complex voorzien van een mooie binnentuin met gemeenschappelijke voorzieningen. Dat de sociale contacten tussen kopers en huurders goed zijn blijkt onder meer uit het houden van een brunch in het voor- en najaar, een barbecue, het aanbrengen van kerstversieringen etc. Er is een commissie gevormd uit de VVE om deze activiteiten te organiseren. Een heel goed initiatief. De huurdersbelangenvereniging stimuleert met een bescheiden financiële bijdrage deze activiteiten. De praktijk wijst uit dat het mogelijk is om met huurders en kopers onder 1 dak te leven en nog met veel plezier ook. Ik hoop dat de mensen die dit artikel lezen er hun voordeel mee kunnen doen.

Onderstaand verhaal is van Arie van Krimpen, bestuurslid van de VVE van het appartementencomplex de Primeur in Krimpen aan de Lek.

Vanaf mei 2016 wonen wij met veel plezier in het appartementencomplex de Primeur aan de Markt van Krimpen aan de Lek. Het is aan de straatkant heel levendig omdat wij boven de winkels wonen en aan de andere zijde hebben we een groot balkon en een grote tuin voor gezamenlijk gebruik. Daarvan wordt een groot aantal maanden van het jaar gebruik gemaakt door de bewoners in wisselende samenstelling.

Het is een oase van rust met een gevarieerde beplanting en vanaf de vroege morgen de zon. Er zijn bankjes geplaatst en de bewoners brengen hun eigen stoel mee. In tegenstelling tot vele andere complexen zien we elkaar met flinke regelmaat en dat geeft een bepaalde binding.

Gelukkig kan iedereen goed met elkaar overweg en dat is uiteraard een voorwaarde in een complex met 44 appartementen. Om de onderlinge band te versterken is er een evenementencommissie die een aantal malen per jaar iets op touw zet. De nieuwjaarsborrel op de eerste zaterdag van het jaar is een voorbeeld. Gedurende de zomermaanden is er een barbecue en in de herfst worden er diverse stamppotten gemaakt. Hollandse kost en dat gaat er goed in bij de diverse bewoners.

Het gebouw is complex van samenstelling omdat er één eigenaar is die 22 sociale woningen in bezit heeft en deze verhuurt. Het betreft de woningbouwcorporatie Qua Wonen; de overige 22 woningen zijn koopwoningen. Het geheel wordt gecompleteerd door een serie winkelpanden waaronder de supermarkt, een slager, een bakker, een drogist, een bloemist, een kapper, een kledingwinkel etc. Het Cultuurhuis is om de hoek.

De bewoners van een belendend pand, de Waag genaamd,  hebben een kelderbox en een parkeerplaats in de ondergrondse garage van de Primeur. Een gevarieerd aantal mensen maakt derhalve gebruik van het gebouw en dat gaat allemaal in goede harmonie.

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVE is een bont gezelschap met verschillende belangen aanwezig en toch gaat het daar gedisciplineerd aan toe. Natuurlijk zijn er discussies maar tot nu toe verlopen de vergaderingen naar behoren. Het is om die reden  heel prettig wonen in de Primeur en ik zeg het nogmaals; zodra je de deur uitgaat sta je buiten en er is contact met anderen. Een praatje met elkaar is goed voor de onderlinge verstandhouding en begrip voor elkaars gewoonten. Voor de leefbaarheid in dit woongedeelte van Krimpen aan de Lek is dit een positieve ontwikkeling.

Ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw en Woonvisie

Zoals bekend uit de nieuwsbladen willen de regering en alle politieke partijen veel woningen gaan bouwen. Gesproken wordt over 900.000 de komende tien jaar met de aantekening dat 33% bestaat uit betaalbare huur- en koopwoningen. De provincie en de gemeenten worden aangespoord voor 1 januari a.s. met concrete plannen te komen. Er staat een strakke en harde tegenwind, immers, bouwvakkers zijn nauwelijks te vinden, materialen zijn er te weinig en te duur en locaties om te bouwen zijn er vrijwel niet. Hoe kun je dan een ambitieniveau neerleggen om zoveel woningen te willen bouwen in ons kleine landje.

Als we ons richten op ons eigen dorp Krimpen aan de Lek rijst de vraag waar er hier woningbouw kan plaatsvinden. Ten noorden van de Tiendweg is ruimte genoeg maar het natuurgebied de Krimpenerhout willen en mogen we niet missen dus dat valt af.

Wat overblijft is het gedeelte ten zuiden van de Tiendweg van de bloemenbuurt tot de Molenweg en verder in westelijke richting. Voor het zover is zullen er eerst door de gemeenteraad planologische mogelijkheden moeten worden geboden. Iedereen weet hoe lang dat duurt. Heel lang dus.

Het zou mooi zijn als er in ieder geval een begin wordt gemaakt met het maken van concrete plannen.

Er zijn de laatste jaren plannen gepresenteerd om woningen te bouwen op het terrein van de fam. De Ridder tegenover het terrein van ons waterleidingbedrijf Oasen in  Schuwacht. Geen gek idee en dat ziet er leuk uit. Kleine woningen voor de mensen met een kleine beurs. Maar….geen betaalbare huurwoningen.

Wij zijn uitgenodigd om met de gemeente en de andere huurdersorganisaties te praten over de nieuwe Woonvisie voor de hele gemeente.

We zijn benieuwd. Vijf jaar geleden hebben wij ook mee mogen denken. Het resultaat was heel teleurstellend. Er is destijds veel lucht verplaatst maar weinig concreets op papier gezet. Mede hierdoor is er te weinig gebouwd. Woningaantallen werden gemanipuleerd. Een voorbeeld: Het IHC terrein in het midden van ons dorp zou bebouwd kunnen worden met 380 woningen. Er werden bouwplannen neergezet terwijl die er niet waren. Dan voelen wij ons voor de gek gehouden. Die aantallen waren echter nodig voor de gemeente om tot de beloofde aantallen te komen. We gaan proberen dit in de nieuwe woonvisie te voorkomen. Daadkracht is nodig met concrete plannen.

Het wordt in ieder geval spannend hoe de gemeente omgaat met het verzoek van minister de Jonge om in actie te komen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Woonvisie.

Jaarvergadering 29 september jl.

Op 29 september jl. konden wij eindelijk een jaarvergadering houden. Wij zagen een grote opkomst met veel geinteresseerde huurders. Er werd over veel onderwerpen gesproken zoals de aanleg zonnepanelen, de nieuwbouw in de Kon. Julianastraat, de doorstroming van grote eengezinswoningen naar kleinere appartementen, de basiskwaliteit van een huurwoning, het mutatiebeleid ivm onder andere overname van spullen. Het was een geanimeerde vergadering waaruit bleek dat we elkaar te lang niet hadden gesproken.

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een goed 2023