Hierbij onze visie zoals wij die hebben gezonden naar de gemeente inzake de woonvisie

Dag Maartje,

Dank voor de nieuwe woonvisie. Wij hebben als huurdersorganisaties in de Krimpenerwaard destijds een reactie gegeven op de oude woonvisie. Helaas hebben we daarop nog geen reactie ontvangen hetgeen wel was toegezegd.

Wat opvalt aan de nieuwe woonvisie is dat het vol staat met ronkende teksten. We noemen in het bijzonder het steeds noemen van vitaliteit, leefbaarheid en kracht uitstralen. De indruk wordt gewekt dat alles al op orde is en dat deze nieuwe visie feitelijk overbodig is. Dat is natuurlijk niet zo maar we willen aangeven dat enige bescheidenheid door het gemeentebestuur niet zou misstaan. De laatste 15 jaar immers zijn er in onze gemeente vrijwel alleen dure en grote woningen gebouwd. Daarin zijn wij niet geïnteresseerd maar dat wist u al. Wij willen sociale huurwoningen waar een schrijnend gebrek aan is. Een inhaalslag zou veel oplossen in dit verband. Wij verwachten dat het college zich hier serieus over buigt.

Al met al zijn wij wederom teleurgesteld in de woonvisie. Gelukkig heeft minister Hugo de Jong het lef getoond om te eisen dat 33 procent  van hetgeen wordt gebouwd sociaal moet zijn. Dat is onze reddingsboei. Het is niet leuk dit zo te moeten aangeven maar het is realiteit. De projectontwikkelaars hebben decennia lang de dienst uitgemaakt in de Krimpenerwaard en worden nu gedwongen om sociaal te bouwen. De minister dwingt dus ons gemeentebestuur een eind te maken aan deze onwenselijke en scheefgegroeide situatie.

We zijn benieuwd of er de komende 3 jaar nog door dit college sociaal wordt gebouwd. Het wordt spannend want er zijn vele voetangels en klemmen op dit beleidsterrein. Er moet voor iedere meter worden gestreden en nu moeten de bestuurders lef tonen en spijkers met koppen slaan. In het coalitieakkoord staan ook ronkende teksten over het bouwen van veel woning zonder te melden waar deze worden gebouwd. Nu lezen we dat dit aan de randen van de kernen gaat plaatsvinden. Welke kernen en wanneer? We mogen toch aannemen dat er een planning is?

We lezen ook dat er een versnellingsagenda komt. Het college bestaat al ruim een jaar. Is er dan het afgelopen jaar nog niets gebeurd? Is dat jaar voorbij gegaan zonder concrete plannen te hebben gemaakt en zonder dat er concrete afspraken zijn gemaakt met de provincie?? Over 3 jaar zit er weer een ander college die weer met een versnellingsagenda gaat komen en zo zit de vaart er dus niet in. Deze situatie duurt al even zoals u bemerkt en er is nog weinig vertrouwen in een goede afloop van welke plannen dan ook om sociale huurwoningen te bouwen voor de kwetsbare groep mensen die al zo lang in de wacht staat.

2.4 Vitaal Krimpenerwaard. Zoals gezegd staat de vitaliteit al jaren op de tocht vanwege het gebrek aan woningen voor de kwetsbare doelgroepen en heeft het midden en klein bedrijf het heel moeilijk. Verder hebben veel mensen problemen om het hoofd boven water te houden voor wat betreft de financiën.

Blad 9 punt 4.

Lage en middeninkomens kunnen nauwelijks een woning kopen. Dat is onjuist omdat deze doelgroep NIET kan kopen. Het landelijk falen van de regering op dit punt wordt extra gevoeld in onze gemeente. Doorstroming heeft onvoldoende plaatsgevonden omdat de geschikte woningen niet zijn gebouwd. Daardoor zijn zowel jongeren als ouderen verhuisd naar elders. Dit falen van regering en gemeente Krimpenerwaard kan niet met ronkende teksten worden goedgemaakt. Wij zijn gediend met concrete acties, geen woorden maar daden.

14-23

Mag vervangen door moet. Sloop sociale huur mag niet vervangen worden door middenhuur, dure huur of koop.

Blad 17 regel 10

Er moet een meer divers woningaanbod komen. Dat is een open deur. Wij pleiten hier al jaren voor maar de projectontwikkelaars werden een warm welkom geheten in onze gemeente.

19-17

Waarom Tiny houses tijdelijk? Zonde dat Tiny houses alleen tijdelijk zijn toegestaan. Kunnen makkelijk veel langer meegaan en wat zou hiervan het bezwaar zijn? Beleidsregels tijdelijke Tiny houses zouden dan aangepast moeten worden.

Blad 20.

Binnenstedelijk de hoogte in gaan?

Er is te lang geleund op inbreiplannen. Hier en daar waren nog gaatjes in de bebouwing en die konden makkelijk worden opgevuld. Er zou ook gekozen kunnen worden een stukje groen. Als er steeds aandacht wordt gevraagd in de woonvisie voor leefbaarheid lijkt het ons zeer onverstandig iedere keer weer stukjes te verdichten. Leefbaarheid betekent dat mensen de ruimte moeten krijgen om de benen te strekken over wandel- en fietspaden. Dat is een essentieel onderdeel van wat leefbaarheid inhoudt. Groenvoorzieningen zijn bij uitstek geschikt voor open gaatjes. Alles moet niet versteend worden.

Blad 24.

Het opvangen van kwetsbare mensen.

Over dit onderwerp hebben wij al vele malen gesproken met de belanghebbende partijen. Mensen uit instellingen etc. die het verdienen om weer zelfstandig te kunnen wonen moeten worden gehuisvest en begeleid door deskundigen en dat betekent dat er meerdere malen in de maand toezicht en aandacht moet zijn. Wij menen dat dit probleem onvoldoende wordt herkend.

Algemeen.

Wij zijn ons ervan bewust dat we erg kritisch staan tegenover het gemeentebestuur als het gaat om de invulling van de volkshuisvestingsparagraaf. Wij vinden dat het beter moet en beter kan. Wij zijn volkomen afhankelijk van het college en om die reden is het onze plicht te melden hoe de feitelijke situatie in onze ogen is. Helaas zijn er weinig lichtpunten. Hugo de Jonge krijgt de eer dat hij voor het broodnodige positieve geluid heeft gezorgd. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouder om hieraan uitvoering te geven. De woningbouwcorporaties zijn evenzeer afhankelijk van de inspanningen van de gemeente waar het gaat om het aanwijzen van toekomstige bouwlocaties en het creëren van draagvlak hiervoor.

Wij zien wederom uw berichten tegemoet. U  kunt bij uw reactie volstaan met korte teksten en concrete gegevens. Wij gaan er dan vanuit dat het een reactie is van het college en niet van  uw adviesburo.

Dank voor uw aandacht.

Het huurdersplatform Krimpenerwaard

Het Centraal Overleg Huurorganisaties Krimpenerwaard ( COH)