Wat doen wij

Huurdersvereniging Ons Belang Krimpen aan de Lek houdt zich bezig met het beleid op het gebied van huurwoningen. Zij functioneert onafhankelijk en zelfstandig, vertegenwoordigt de huurders en behartigt de belangen van haar leden. HVOB is geen klachtenbureau. Voor klachten belt u rechtstreeks met QuaWonen in Bergambacht. Als u daar niet goed wordt geholpen of u blijft klachten houden kunt u zich tot ons wenden. HVOB maakt gebruik van haar advies- en instemmingsrecht. Als belangenbehartiger van de huurders hebben wij een overeenkomst met de directie van QuaWonen waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.

Huurdersplatform Krimpenerwaard.
De drie huurdersverenigingen in Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Schoonhoven en Bergambacht alsmede de Stichting Adviesraad werken samen in het huurdersplatform Krimpenerwaard Centraal Overleg Huurdersverenigingen.

Het COH is het orgaan waarin de directie van QuaWonen en het huurdersplatform met elkaar overleggen over de meest uiteenlopende onderwerpen welke de huurders aangaan.

Wat doen wij dan zoal? We zullen proberen iets van onze activiteiten op papier te zetten:

1.    In 2013 hebben wij ervoor gepleit de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door te voeren gezien de ons inziens negatieve effecten voor huurders die al zo lang en tevreden in een straat wonen. Er ontstaat dan een tweedeling. De directie heeft naar ons geluisterd. In 2014 was dit onontkoombaar gezien de bijdrage welke men moet betalen aan het Vestiadrama en de verplichtingen t.a.v. de verhuurdersheffing. Wij zijn principieel tegen een verhoging boven de inflatie zolang geen maatregelen volgen de hypotheekrenteaftrek stop te zetten;

2.    Toen bekend werd dat QuaWonen moest bezuinigen hebben wij actief meegedacht aan oplossingen. Voorop stond onze eis dat niet alleen onze huurders hiervan de dupe mogen worden. Dat is gelukt. 25% van het aantal medewerkers van QuaWonen heeft ander werk moeten zoeken omdat er efficiënter moest worden gewerkt en er minder nieuwbouw wordt gerealiseerd. Verder wordt er minder snel gesloopt en meer gerenoveerd. Er bestond wederzijds waardering op het moment dat deze ingrijpende maatregelen bekend werden gemaakt;

3.    Er is meegewerkt aan een Sociaal Statuut om de huurders te beschermen indien er sprake is van sloop of  grootschalige renovatie. Voor iedere ingreep in het woningbestand wordt een Sociaal Plan opgesteld waar wij als bestuur ook bij worden betrokken;

4.    Tot voor kort werd al het onderhoud aan uw woning betaald en dit was een gevolg van afspraken die wij hadden gemaakt met QuaWonen. Helaas hebben Vestia en de verhuurdersheffing dit teniet gedaan;

5.    Vóór gemelde fusie was er een plan om de beroepenbuurt te slopen. Wij hebben gevraagd om duidelijkheid hieromtrent en thans wordt de renovatie van deze buurt voorbereid;

6.    Met een afvaardiging van de medewerkers van QuaWonen hebben wij een rondgang langs het woningbestand gemaakt waarbij ook bewoners aan het woord kwamen en waarbij woningen werden bezichtigd. Dit is gebeurd om degenen die achter de bureaus zitten het werkterrein te laten zien;

7.    Wij adviseren QuaWonen omtrent het Strategisch Voorraadbeheer. In dit plan staat aangegeven wat de toekomstvisie is op de bestaande complexen;

8.    Wij maken afspraken over leefbaarheid in de wijken;

9.    Hetzelfde geldt voor de veiligheid op straat, verlichting en overlast. Zo hebben wij in samenwerking met QuaWonen en de rechter een drugsdealer de wacht aangezegd waarna verhuizing volgde;

10.    Wij overleggen omtrent de wijze waarop tuinen moeten worden bijgehouden;

11.    Wij overleggen omtrent de wijze waarop de huurdersparticipatie kan verbeteren;

12.    Wij hebben met uw spaargeld een speeltuin ingericht aan het Baken en beraden ons op de besteding van de overige gelden;

13.    Wij onderzoeken met QuaWonen hoe het plaatje van de woonlasten in de Krimpenerwaard eruit ziet om reden dat de Woonbond heeft berekend dat 30% van huurders in de gereguleerde sociale huur te weinig besteedbaar inkomen hebben om de minimale kosten voor basisbehoeften en sociale participatie te kunnen betalen.