Jaarverslag

JAARVERSLAG 2020 en 2021 HVOB ( HUURDERSVERENIGING ONS BELANG )

Wat is er de laatste jaren gebeurd? Geprobeerd is weer te geven welke activiteiten er binnen onze woonkern door QuaWonen zijn ondernomen en wat onze bijdrage daaraan is geweest.

Er zijn diverse energieprojecten afgerond. Wij noemen Klaproosveld, Kamillestraat, Merwestraat, beroepenbuurt en J.v.d.Vondelstraat. Voor zover daar behoefte aan was is er een begeleidingsgroep gevormd waar wij zitting in hebben genomen. Met name Klaproosveld en beroepenbuurt heeft veel energie gekost. Hetzelfde geldt voor de beroepenbuurt. In deze buurt zijn woningen aangepakt die ruim 50 jaar oud zijn. Wij hebben de renovatie gesteund om reden dat vele bewoners er plezierig wonen.

Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd over de sloop en nieuwbouw voor de locatie Hoofdstraat waar nu de Joost en de Jacob zijn gebouwd. Wij zijn enorm gelukkig met deze 63 woningen. Ook bij dit project waren wij nauw betrokken en hebben wij onze stem laten horen waar het gaat om de uitvoering van het project.

De locatie Koningin Julianastraat is volop in beweging en de eerste voorlichtingsavond in het Koetshuis heeft plaatsgevonden waarvoor veel belangstelling bestond. De voorbereidingen lopen al enkele jaren en de planning is dat er in februari 2023 de bebouwing aan beide zijden van de straat wordt gesloopt. De nieuw te bouwen appartementen en grondgebonden woningen zijn in hoofdlijnen bekend. Ons is gebleken dat een aanzienlijk aantal senioren die elders in ons dorp een huurhuis bewonen belangstelling hebben voor met name de appartementen.

In 2025 zijn de nieuwe woningen gereed en dan is de woningbouwopgave voor de kern 70 % gereed. Wat rest is de vernieuwbouw dan wel energiezuinig maken van flats aan de westzijde van de Hoofdstraat naast de Joost en de Jacob. Daarbij behoren ook de kleine woningen aan de Rembrandtstraat, J.v.d.Heijdenstraat en Albert Cuijpstraat.