Onderstaand artikel is geschreven door Simon de Zeeuw, huurder van een sociale huurwoning in de Primeur en tevens penningmeester van de huurdersvereniging Ons Belang.

In veel buurten in ons land ontbreekt het aan sociale contacten.

Mijn vrouw en ik wonen zeer naar onze zin in een appartement in de Primeur boven de winkels in het centrum van Krimpen aan de Lek. Er zijn 22 huurwoningen en 22 koopwoningen door elkaar gesitueerd over 2 galerijen. Verder is het complex voorzien van een mooie binnentuin met gemeenschappelijke voorzieningen. Dat de sociale contacten tussen kopers en huurders goed zijn blijkt onder meer uit het houden van een brunch in het voor- en najaar, een barbecue, het aanbrengen van kerstversieringen etc. Er is een commissie gevormd uit de VVE om deze activiteiten te organiseren. Een heel goed initiatief. De huurdersbelangenvereniging stimuleert met een bescheiden financiële bijdrage deze activiteiten. De praktijk wijst uit dat het mogelijk is om met huurders en kopers onder 1 dak te leven en nog met veel plezier ook. Ik hoop dat de mensen die dit artikel lezen er hun voordeel mee kunnen doen.

Onderstaand verhaal is van Arie van Krimpen, bestuurslid van de VVE van het appartementencomplex de Primeur in Krimpen aan de Lek.

Vanaf mei 2016 wonen wij met veel plezier in het appartementencomplex de Primeur aan de Markt van Krimpen aan de Lek. Het is aan de straatkant heel levendig omdat wij boven de winkels wonen en aan de andere zijde hebben we een groot balkon en een grote tuin voor gezamenlijk gebruik. Daarvan wordt een groot aantal maanden van het jaar gebruik gemaakt door de bewoners in wisselende samenstelling.

Het is een oase van rust met een gevarieerde beplanting en vanaf de vroege morgen de zon. Er zijn bankjes geplaatst en de bewoners brengen hun eigen stoel mee. In tegenstelling tot vele andere complexen zien we elkaar met flinke regelmaat en dat geeft een bepaalde binding.

Gelukkig kan iedereen goed met elkaar overweg en dat is uiteraard een voorwaarde in een complex met 44 appartementen. Om de onderlinge band te versterken is er een evenementencommissie die een aantal malen per jaar iets op touw zet. De nieuwjaarsborrel op de eerste zaterdag van het jaar is een voorbeeld. Gedurende de zomermaanden is er een barbecue en in de herfst worden er diverse stamppotten gemaakt. Hollandse kost en dat gaat er goed in bij de diverse bewoners.

Het gebouw is complex van samenstelling omdat er één eigenaar is die 22 sociale woningen in bezit heeft en deze verhuurt. Het betreft de woningbouwcorporatie Qua Wonen; de overige 22 woningen zijn koopwoningen. Het geheel wordt gecompleteerd door een serie winkelpanden waaronder de supermarkt, een slager, een bakker, een drogist, een bloemist, een kapper, een kledingwinkel etc. Het Cultuurhuis is om de hoek.

De bewoners van een belendend pand, de Waag genaamd,  hebben een kelderbox en een parkeerplaats in de ondergrondse garage van de Primeur. Een gevarieerd aantal mensen maakt derhalve gebruik van het gebouw en dat gaat allemaal in goede harmonie.

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVE is een bont gezelschap met verschillende belangen aanwezig en toch gaat het daar gedisciplineerd aan toe. Natuurlijk zijn er discussies maar tot nu toe verlopen de vergaderingen naar behoren. Het is om die reden  heel prettig wonen in de Primeur en ik zeg het nogmaals; zodra je de deur uitgaat sta je buiten en er is contact met anderen. Een praatje met elkaar is goed voor de onderlinge verstandhouding en begrip voor elkaars gewoonten. Voor de leefbaarheid in dit woongedeelte van Krimpen aan de Lek is dit een positieve ontwikkeling.

Ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw en Woonvisie

Zoals bekend uit de nieuwsbladen willen de regering en alle politieke partijen veel woningen gaan bouwen. Gesproken wordt over 900.000 de komende tien jaar met de aantekening dat 33% bestaat uit betaalbare huur- en koopwoningen. De provincie en de gemeenten worden aangespoord voor 1 januari a.s. met concrete plannen te komen. Er staat een strakke en harde tegenwind, immers, bouwvakkers zijn nauwelijks te vinden, materialen zijn er te weinig en te duur en locaties om te bouwen zijn er vrijwel niet. Hoe kun je dan een ambitieniveau neerleggen om zoveel woningen te willen bouwen in ons kleine landje.

Als we ons richten op ons eigen dorp Krimpen aan de Lek rijst de vraag waar er hier woningbouw kan plaatsvinden. Ten noorden van de Tiendweg is ruimte genoeg maar het natuurgebied de Krimpenerhout willen en mogen we niet missen dus dat valt af.

Wat overblijft is het gedeelte ten zuiden van de Tiendweg van de bloemenbuurt tot de Molenweg en verder in westelijke richting. Voor het zover is zullen er eerst door de gemeenteraad planologische mogelijkheden moeten worden geboden. Iedereen weet hoe lang dat duurt. Heel lang dus.

Het zou mooi zijn als er in ieder geval een begin wordt gemaakt met het maken van concrete plannen.

Er zijn de laatste jaren plannen gepresenteerd om woningen te bouwen op het terrein van de fam. De Ridder tegenover het terrein van ons waterleidingbedrijf Oasen in  Schuwacht. Geen gek idee en dat ziet er leuk uit. Kleine woningen voor de mensen met een kleine beurs. Maar….geen betaalbare huurwoningen.

Wij zijn uitgenodigd om met de gemeente en de andere huurdersorganisaties te praten over de nieuwe Woonvisie voor de hele gemeente.

We zijn benieuwd. Vijf jaar geleden hebben wij ook mee mogen denken. Het resultaat was heel teleurstellend. Er is destijds veel lucht verplaatst maar weinig concreets op papier gezet. Mede hierdoor is er te weinig gebouwd. Woningaantallen werden gemanipuleerd. Een voorbeeld: Het IHC terrein in het midden van ons dorp zou bebouwd kunnen worden met 380 woningen. Er werden bouwplannen neergezet terwijl die er niet waren. Dan voelen wij ons voor de gek gehouden. Die aantallen waren echter nodig voor de gemeente om tot de beloofde aantallen te komen. We gaan proberen dit in de nieuwe woonvisie te voorkomen. Daadkracht is nodig met concrete plannen.

Het wordt in ieder geval spannend hoe de gemeente omgaat met het verzoek van minister de Jonge om in actie te komen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Woonvisie.

Jaarvergadering 29 september jl.

Op 29 september jl. konden wij eindelijk een jaarvergadering houden. Wij zagen een grote opkomst met veel geinteresseerde huurders. Er werd over veel onderwerpen gesproken zoals de aanleg zonnepanelen, de nieuwbouw in de Kon. Julianastraat, de doorstroming van grote eengezinswoningen naar kleinere appartementen, de basiskwaliteit van een huurwoning, het mutatiebeleid ivm onder andere overname van spullen. Het was een geanimeerde vergadering waaruit bleek dat we elkaar te lang niet hadden gesproken.

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een goed 2023

Stromen senioren niet door?

Volgens de gemeenten ligt de oorzaak van de slechte doorstroming in de woningvoorraad aan de senioren. Zij willen niet uit hun te grote huizen. Het tegendeel is waar en ieder weldenkend mens kan dit vaststellen als de feiten worden nagetrokken.

De schuld ligt bij de gemeenten en het rijk. Waarom?

1.           Gemeenten willen liever dat er koopwoningen worden gebouwd om reden dat hiervoor driemaal zoveel grondprijs kan worden berekend. Goed voor de gemeentekas;

2.           Als er sociale huurwoningen worden gebouwd zijn het veelal eengezinswoningen en geen woningen voor starters en senioren. 75% van de huurders is momenteel alleenstaand. Eengezinswoningen bouwen is niet oplossingsgericht.

3.           Als er dan toch woningen voor senioren worden gebouwd zijn deze al snel te duur – rond 700 euro -. Er is een grote groep mensen die dit niet kan betalen, ondanks de huursubsidie.

4.           Verhuizen kost normaliter 10.000 euro. Senioren moeten financieel worden gesteund om de overstap te maken naar een kleinere en duurzamere woning. Verhuizen kost meer dan alleen bedstroo 😉

Verhuurdersheffing afgeschaft/portefeuilleplan

15 jaar geleden deden diverse woningbouwcorporaties in ons land rare dingen. Zo werden dure auto’s gekocht voor de directeuren en werden buitenlandse studiereizen gemaakt om zogenaamd een indruk te krijgen van de woningbouw voor minderdraagkrachtigen in Canada bijvoorbeeld. Velen van u zullen weten wat er zoal misging.

We moeten niet vergeten dat het ging om een handvol corporaties. Bij de meeste ging het vervullen van hun taken naar wens en was er niets aan te merken op het gedrag van de directeuren.

Als reactie op het wangedrag zoals genoemd besloot de regering een belasting in te stellen voor de woningbouwcorporaties om hen te straffen voor dit gedrag. Mede van invloed was dat de indruk bestond dat er teveel geld bij de corporaties zit. Op dit moment moet QuaWonen jaarlijks bijna 10 miljoen euro betalen aan het rijk. Met dat geld kunnen vele nieuwbouwwoningen en renovatieplannen worden gerealiseerd. Buiten dit bedrag moet QW nog betalen aan de banken vanwege wangedrag van Vestiabestuurders. Besloten is dat alle corporaties in Nederland het huidige Vestia steunen. Niemand heeft er belang bij dat de huurders van Vestia hiervan de dupe worden. Er is echter goed nieuws. De verhuurdersheffing is afgeschaft door het recent gesloten regeerakkoord.

Dit betekent dat er door QW 10 miljoen meer kan worden geïnvesteerd dan oorspronkelijk gedacht. We wachten in spanning af waar deze gelden heengaan maar het is prachtig nieuws. We zullen het niet meer hebben over het wanbeleid van de regeringen de afgelopen 12 jaar. In 2010 zei minister Blok van Volkshuisvesting dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Toen is het verval ingezet.

Nieuws Koningin Julianastraat, Joost & Jacob en Kamillestraat en Klaproosveld

NIEUWBOUWPLANNEN KONINGIN JULIANASTRAAT
Velen in Krimpen aan de Lek vragen zich af wat er gaat gebeuren in de Kon. Julianastraat. De bestaande bouw aan de noord- en zuidzijde wordt niet meer permanent verhuurd en op deze manier ontstaat er een speculatie over de plannen voor de nieuwbouw.
De nieuwbouwplannen zijn nog niet helder omdat QW in gesprek is met de gemeente en een stedenbouwkundig bureau om te komen tot een passende invulling: hoeveel woningen moeten er worden gebouwd, welke soort woningen, hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig enz. Als buitenstaander is het soms niet te begrijpen waarom alles zo lang moet duren. De andere kant van de medaille is dat er zorgvuldig met alle voorschriften en regels moet worden omgegaan want er wordt nieuw gebouwd voor minstens 50 jaar.
We moeten nog even geduld hebben. Duidelijk is wel dat het aantal parkeerplaatsen drastisch omhoog moet want er is nu een grote druk op de parkeermogelijkheden terwijl er minder mensen wonen dan over 3 jaar. Wellicht heeft de aanwezigheid van de Waterpoort hier ook mee te maken.
De sloop van Kon. Julianastraat 5-67 (oneven), de noordzijde dus, staat nog steeds gepland in het najaar 2022. De sloopdatum van de nummers 4 -56 is waarschijnlijk begin 2024.
Laatstgenoemde sloopdatum is in ieder geval na de oplevering van de nieuwbouw aan de oneven kant. Waarom zult u zich afvragen?
De reden is dat een aantal huurders van de even kant hebben gemeld dat zij interesse hebben in een nieuwbouwwoning aan de overkant. Daar wordt zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.


WAT HEEFT QUA WONEN NOG IN PORTEFEUILLE KOMENDE JAREN
QW kijkt de komende jaren nadrukkelijk naar andere complexen die wellicht in aanmerking kunnen komen voor renovatie danwel sloop/nieuwbouw. Na de Kon. Julianastraat komt weer de Hoofdstraat in beeld met de huisnummers 18 t/m 52 (even) en 54 t/m 88 (even). Verder zijn in beeld de woningen aan de A. Cuypstraat, de Jan v.d.Heydenstraat en de Rembrandtstraat.
Het tempo waarin nieuwe plannen worden uitgevoerd heeft mede te maken met het al dan niet afschaffen van de verhuurdersheffing. QW betaalt ieder jaar bijna 10 miljoen euro verhuurdersbelasting. Als deze belasting wordt afgeschaft zal het uiteraard sneller gaan dan de planning nu aangeeft.


NIEUWBOUW JOOST EN JACOB
Beide gebouwen met 63 wooneenheden gezamenlijk zijn bijna geheel bewoond. Het betreft mooie, moderne en energiezuinige appartementen. Bewoners hebben zonnepanelen op het dak en wekken dus zelf stroom op voor eigen gebruik. De ligging is zodanig dat winkelcentrum, artsen en andere voorzieningen dichtbij zijn.
Wij wensen alle nieuwe huurders veel woonplezier toe.


KAMILLESTRAAT EN KLAPROOSVELD
Alle woningen aan het Klaproosveld en Kamillestraat 2 t/m 82 zijn de afgelopen 2 jaar gerenoveerd. Het is zeer de moeite waard geweest. De woningen hebben een mooiere uitstraling gekregen, het wooncomfort is verbeterd en de stookkosten zijn aanmerkelijk minder. Wij zijn blij met deze verbeteringen.

KONTAKT MET DE HUURDERS BIJ QUA WONEN IN KRIMPEN AAN DE LEK
Het bestuur van de huurdersvereniging Ons Belang worstelt al 2 jaar met het probleem dat we geen vergaderingen kunnen beleggen om met onze huurders te kunnen overleggen. Wij vinden dat heel ongemakkelijk worden maar helaas moeten we nog even geduld hebben. Wij gaan gewoon door overigens met onze inzet om uw belangen te vertegenwoordigen. Dat lukt aardig met afwisselend fysiek overleg met enkele mensen op 1,5 m afstand en kontakt via internet. Onze indruk is dat de pandemie niet voorkomt dat wij minder worden betrokken bij de plannen van QuaWonen. Dit geeft vertrouwen.