Jaarverslag 2017 HVOB Krimpen aan de Lek

TERUGBLIK 2017

Huurwoningen zijn schaars en duur. Steeds meer woningzoekenden doen een beroep op betaalbare huurwoningen terwijl het aantal sociale huurwoningen fors daalt. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat de corporaties mensen, die met een midden inkomen een redelijk geprijsde woning willen kopen, willen helpen. Het afgelopen jaar is gebleken dat mensen met een middeninkomen zich nauwelijks melden bij QW. Dit heeft ertoe geleid dat wij hebben aangedrongen om de verkoop te minimaliseren en het aantal te verhuren woningen op peil te houden. De bouw van 14 sociale huurwoningen op de Molenweide staat al jaren in de planning maar de verwachting is dat in 2018 echt een start wordt gemaakt met dit complex. Er moeten meer betaalbare huurwoningen bijkomen. Het blijft knellen dat de huurders moeten betalen voor het wanbeleid dat door andere corporaties dan QW in den lande is gevoerd. De solidariteit gaat wel erg ver. De financiële positie van QW is gezond en mede om die reden zal er de komende jaren enorm worden geïnvesteerd in Krimpen aan de Lek.

 

ONTWIKKELING VAN DE KERN

Het centrum van ons dorp gaat de komende jaren weer drastisch veranderen. De genoemde 14 woningen worden gebouwd en verder wordt een aanvang gemaakt met het slopen, renoveren en nieuwbouwen van woningen.

We noemen de plannen nog even omdat we ons bewust zijn van het feit dat velen de nodige maanden overlast zullen ondervinden van de renovatiewerkzaamheden maar daar dan ook iets moois voor terugkrijgen:

 1. Merwestraat 12 woningen;
 2. Papaverhof 22 woningen;
 3. Beroepenbuurt ( Scheepmakersstraat, Zeilmakersstraat, Visserijstraat, Nijverheidsplantsoen en Blokmakersstraat. In totaal 99 woningen;
 4. Hoofdstraat, oostzijde en J.v.d.Vondelstraat. Sloop 2 flatgebouwen: 72 woningen en nieuwbouw 69 woningen in eveneens 2 gebouwen met lift;
 5. Julianastraat 5/67. Sloop 32 woningen en nieuwbouw 24 grondgebonden woningen;
 6. Julianastraat 4/56. Renovatie 27 woningen;
 7. v.d.Vondelstraat 6/48. Renovatie 22 woningen;
 8. Hoofdstraat westzijde 36 woningen, aanpak nog niet duidelijk en nog geen tijdsplanning
 9. Cuypstraat, Rembrandtstraat en J.v.d.Heijdenstraat, renovatie doch nog geen tijdsplanning.

Wij zijn zeer verheugd over deze plannen. In 2018 zal worden gestart.

HUURBELEID

Veel huurders ondervinden betaalbaarheidsproblemen en zelfs echte armoede. De afgelopen jaren zijn de huren gigantisch gestegen met als gevolg dat deze nauwelijks zijn op te brengen. Bijna 530.000 huishoudens met recht op huurtoeslag wonen te duur. Bijna 20% van de huurders in de Krimpenerwaard heeft een betalingsprobleem. Wij dringen er bij de gemeente op aan de plaatselijke belastingen omlaag te brengen.

Huurders betalen inmiddels per vierkante meter meer dan woning-eigenaren. De verhuurdersheffing heeft een sterk prijsopdrijvend effect gehad. Dit hebben we – zoals genoemd – te danken aan die corporaties die verkeerde dingen deden met het geld van de huurders.

In 2016 heeft er gelukkig een matige huurverhoging van 0,6 % plaatsgevonden en in 2017 zal dit slechts 0,3 % zijn. In 2018 wordt alleen de inflatie doorbelast naar de huurders, in dit geval 1,4%.  Wij blijven van oordeel dat het onjuist is dat de lonen en pensioenen gelijk blijven of dalen terwijl de huren omhoog moeten. Verder is het onjuist dat kopers worden bevoordeeld boven huurders. De komende jaren zetten wij in op een huurverlaging om die scheefgroei te herstellen.

WOONVISIE EN PRESTATIEAFSPRAKEN

De woonvisie is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. Hoewel hierbij wollig taalgebruik aan de orde is hebben wij de indruk dat wij een redelijke inbreng mochten hebben. Voor 2018 zijn concrete afspraken gemaakt. Zorgen zijn er over het opvangen van ouderen in hun eigen woning als blijkt dat er een grote hulpvraag is. Verder is er nog steeds een stijgende lijn in het aantal alleenstaande woningzoekenden. Het is verheugend dat QuaWonen aangeeft zo min mogelijk geld te willen uitgeven aan de eigen organisatie. Hierdoor wordt het budget om maatschappelijk in te zetten vergroot.

BEHANDELING VAN KLACHTEN EN OPLEVERING VAN WONINGEN

Wij hebben in 2017 wederom veel gesproken over de manier waarop klachten worden behandeld. Wij zijn weer niet tevreden en dat is al het vijfde jaar op rij. Wij blijven de vinger aan de pols houden. Het opleveren van woningen blijft ook een punt van aanhoudende zorg. Het gebeurt vaak dat de oude huurder de nieuwe huurder niet te spreken krijgt met als gevolg dat er niet over overname kan worden gesproken. Er worden dan vloeren uitgebroken, gordijnen weggegooid etc. De nieuwe huurders zijn vaak gecharmeerd van een houten vloer en zien vervolgens dat deze uit de woning is gesloopt op aanzegging van de desbetreffende opzichter. Dit heeft veel frustratie tot gevolg.

KEUKENBELEID EN BELEID ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

Het beleid t.a.v. keukens is voor verbetering vatbaar en hetzelfde geldt voor het beleid bij zelf aangebrachte voorzieningen. Wij hebben onze verbeterpunten op papier gezet en gaan met de directie van QW hierover in gesprek.

MUTATIEBELEID

Mocht u verhuizen dan wordt u geconfronteerd met een controle door de verhuurder. Dat is logisch. Wat niet logisch is is het feit dat deze controles  niet altijd naar genoegen plaatsvinden. Het blijkt moeilijk communiceren met de opzichters. Er is nu gekozen voor een andere oplossing: de woonconsulenten doen de controles per 1 april 2018 en wij verwachten dat het daarna beter zal gaan. Wij zijn van mening dat de bestaande huurder te allen tijde in contact moet kunnen komen met de nieuwe huurder om overnames te kunnen regelen.

VOOR DEGENEN DIE ONS NOG NIET KENNEN, WAT DOEN WIJ NU FEITELIJK?

 1. Overleggen met QuaWonen over vele onderwerpen. Genoemd worden de prestatieafspraken over de (ver)bouwactiviteiten van QW, huurverhoging, incasso, leefbaarheidsfonds, klachtenafhandeling, strategisch voorraadbeheer, passend toewijzen enz. Het aantal vergaderingen bedroeg ongeveer 35.
 2. Wij volgen cursussen om onze kennis op peil te houden;
 3. Wij hebben met regelmaat contact met 2 Commissarissen die namens de huurders deel uitmaken van de Raad van Commissarissen;
 4. Wij spreken met regelmaat over het afronden van de Molenweide. Het is de hoogste tijd dat deze bouwlocatie wordt afgebouwd ( zoals het er nu naar uit ziet start in 2018 );
 5. Wij monitoren of de activiteiten van Bakker Arkel en Feenstra naar tevredenheid is van de huurders;
 6. Wij spreken met de wethouder van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting over de inhoud van de nieuwe Woonvisie en de prestatieafspraken die leidend zijn voor de ontwikkeling van alle kernen in de Krimpenerwaard;
 7. Wij geven vorm aan een enquête welke wordt gehouden onder de huurders;
 8. Wij geven richting aan de plannen tot renovatie en verduurzaming van woningen in het centrum;
 9. Wij geven richting aan buurtbeheer.

Door de uitgebreidere bevoegdheden van de huurdersorganisaties worden wij steeds meer gevraagd mee te denken over diverse onderwerpen.

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Per 1 januari jl. hebben  wij de contributiebijdrage op nul gezet: wij krijgen geen actuele gegevens van de huurders en wij kunnen met de bijdrage van QuaWonen ons werk doen. U hoeft miv 2018 dus geen contributie meer te betalen. Wij waarderen het wel indien u op vrijwillige basis 6 euro per jaar blijft betalen. Wij kunnen hiervan cursussen volgen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw N. Jansen ( secretariaat) en de heren A. de Jong ( website), T. Broere, S. de Zeeuw ( penningmeester), M. Goudriaan (wnd.vz) en J.C. Hoftijzer (vz).

Verhuiskosten

Bespaar verhuiskosten!
Indien u onverhoopt plannen heeft te verhuizen en de huur op te zeggen bij QW adviseren wij u hiermee niet lang te wachten maar dezelfde dag nog de huur op te zeggen. Waarom zoveel haast?
De reden is dat QW dan een andere huurder gaat opzoeken. Als u snel bent kan QW ok snel handelen. U kunt dan eventueel afspraken maken met die nieuwe huurder over overname van vloerbedekking, gordijnen of andere dingen.
Dat levert u geld op en bovendien hoeft u dan geen moeite te doen om zaken uit uw woning te halen. Op deze manier krijgen veel spulletjes een tweede leven en wordt kapitaalvernietiging voorkomen. Iedereen blij want zowel de nieuwe als de oude huurder heeft hier voordeel van.
Als u nog geen plannen heeft: onthoudt u a.u.b. dat u huuropzegging tijdig moet doen.

Energie besparen

Energie besparen kan iedereen
Wilt u wel eens weten hoe u met vrij eenvoudige maatregelen nog heel wat energie kunt besparen? Goed voor uw portemonnee en voor het milieu.
Op donderdagmiddag 18 januari om 14.00 uur organiseert de Bibliotheek Krimpen aan de Lek een informatiebijeenkomst in een zaal van het Cultuurhuis. Een aantal opgeleide vrijwillige energiecoaches geven tips en laten voorbeelden zien van energiebesparende maatregelen die u direct toe zou kunnen passen. Tevens ontvangt u een interessant boekje om ook thuis nog verder te oriënteren.

De bijeenkomst is gratis, maar het is fijn als u zich even van tevoren aanmeldt bij de balie van de bibliotheek of via infokrimpenadlek@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Afbouw Molenweide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard
Postbus 51,
2820 AB Stolwijk.
Krimpen aan de Lek, 8 augustus 2017.
Geacht college,
Wij zijn als bestuur van de huurdersbelangenvereniging “Ons Belang” erg blij met onze nieuwe centrum dat zijn voltooiing nadert.
Een ander gedeelte van het centrum betreft de Molenweide. Dit gedeelte ligt al vele jaren stil en wij zien graag dat er gas wordt gegeven dat gedeelte van het centrum te bebouwen. Er is een projectontwikkelaar die de woningen mocht bouwen vanwege het best ingediende plan.
Graag vernemen wij om welke redenen de afbouw niet of in zeer vertraagde vorm plaatsvindt. Alle voorwaarden zijn door de gemeente geschapen de ontbrekende woningen te bouwen en het centrum af te ronden. Wij stellen het zeer op prijs als u alles in het werk stelt om de zo gewenste afbouw te doen plaatsvinden.
Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
J.C. Hoftijzer, voorzitter
Correspondentieadres: secretariaat HVOB, Klaproosveld 9, 2931 TH Krimpen aan de Lek.

Onderhoud Openbaar Groen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Krimpen aan de Lek, 8 augustus 2017. Geacht college, De laatste maanden zijn wij als huurdersvereniging “Ons Belang” geconfronteerd met veel klachten over het onderhoud van het openbaar groen en dan met name over de wijze waarop het gras werd gemaaid. Het gras moet met regelmaat worden gemaaid en het afkomende gras moet worden afgevoerd. Wij nemen aan dat er sprake is van een georganiseerde aanpak van deze werkzaamheden. Gezien de wijze waarop er werd gewerkt hebben wij niet kunnen vaststellen of er op een georganiseerde manier werd gewerkt, integendeel. Het gras werd gemaaid op een moment dat het 50 cm of hoger was en het afkomende gras werd niet afgevoerd. Het lijkt erop dat het de laatste weken iets beter gaat. Wij vertegenwoordigen 850 huurders in Krimpen aan de Lek en namens hen willen wij erop aandringen het openbaar groen op een wijze te onderhouden zoals dat vóór de herindeling het geval was. Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, M. Goudriaan wnd. Voorzitter Correspondentieadres: secretariaat HVOB, Klaproosveld 9, 2931 TH Krimpen aan de Lek.

Bod aan de gemeente Krimpenerwaard

Inhoudsopgave:
1. Voorwoord
2. Bod Krimpenerwaard: bijdrage van QuaWonen aan de Volkshuisvestingsopgave in de gemeente Krimpenerwaard
– Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep
– Huisvesting specifieke doelgroepen
– Wonen met zorg en ouderenhuisvesting
– Voornemens m.b.t. nieuwbouw, kwaliteit en energiezuinigheid
– Investeren in vrije sector huur- en koopwoningen
– Verkoop en liberaliseren huurwoningen
– Inzet voor leefbaarheid
3. Financiële onderbouwing
Disclaimer:
Het bod is gebaseerd op ongewijzigd Rijksbeleid zoals dat eind juni 2017 bekend is.
Het bod is de opmaat tot nieuwe prestatieafspraken die later in 2017 worden uitgewerkt.

2
1. Voorwoord
QuaWonen is lokaal stevig verankerd. Samenwerken met en luisteren naar lokale belanghouders helpt ons bij het bepalen van de prioriteiten en het
realiseren van onze doelstellingen. Samen kunnen we ook meer bereiken dan alleen.
De afgelopen jaren hebben we regelmatig met huurdersorganisaties en gemeenten gesproken over de volkshuisvestelijke opgaven in de
Krimpenerwaard, prioriteiten per kern en over het inzetten van onze middelen. De uitkomst van deze dialoog is voor het eerst in 2016 vertaald in het bod
aan de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel.
De afgelopen maanden zijn we opnieuw in gesprek gegaan met onze belanghouders. Ditmaal begonnen we niet blanco, maar waren de eerder gemaakte
keuzes vertrekpunt voor de dialoog. We spraken vooral over aanvullingen en aanscherping van beleid. De input van belanghouders is gebruikt om de
bijdrage (bod) van QuaWonen aan het gemeentelijk Volkshuisvestingsbeleid in de periode 2018- 2022 te bepalen.
Voor u ligt het bod met activiteiten van QuaWonen in de gemeente Krimpenerwaard. Met dit bod wil QuaWonen haar bijdrage leveren aan realisatie van
de nieuwe woonvisie voor de Krimpenerwaard. Dit bod bevat een beknopte financiële paragraaf. Ons bod dient als basis voor te maken
prestatieafspraken, in de 2e helft van 2017.
Het is aan de gemeente om te beoordelen (toetsen) of onze bijdrage voldoende aansluit bij de gemeentelijke visie op wonen. In die zin is het bod niet te
lezen als iets absoluuts, maar een gespreksdocument op weg naar prestatieafspraken. Het maken van afspraken over de voorwaarden waaronder
QuaWonen het bod gestand doet en de prestatieafspraken realiseert, krijgt vorm in de nog uit te werken prestatieafspraken zelf. De gemeente zal
immers ook haar bijdrage moeten leveren, te denken aan grondprijzen, inzet WMO-middelen, het faciliteren van RO-procedures, e.a..
De bijdrage van QuaWonen aan het volkshuisvestingsbeleid in de Krimpenerwaard komt tot stand in samenwerking met de gemeente,
Huurdersvereniging Ons Belang, Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk en Huurdersvereniging Samen Wonen Bergambacht/Schoonhoven en is deels
afgestemd met de andere corporaties in het werkgebied van QuaWonen.
Ik kijk uit naar voortzetting van de dialoog in de 2e helft van 2017 over de prestatieafspraken. Wij zullen u hiervoor uitnodigen.
Rob van den Broeke
Directeur-bestuurder

3
2. Bod Krimpenerwaard: bijdrage van QuaWonen aan Volkshuisvestingsopgave gemeente Krimpenerwaard
Thema
Bod QuaWonen
2018
2019
tot en met
2022
 Betaalbaarheid
en
beschikbaarheid
voor de
doelgroep
Doelgroep
De doelgroep van QuaWonen zijn huishoudens met een inkomen tot de
inkomensgrens voor sociale huurwoningen: € 36.165.
Binnen de doelgroep onderscheiden we i.v.m. passend toewijzen:
*huishoudens die qua inkomen recht hebben op huurtoeslag en
*huishoudens met een inkomen boven de grenzen voor huurtoeslag maar
onder de inkomensgrens van € 36.165 (prijspeil 2017) voor sociale
huurwoningen.
QuaWonen wijst minimaal 80% van haar sociale huurwoningen toe aan
woningzoekenden met een inkomen tot € 36.165.
Van de leegkomende woningen met een huurprijs tot € 710 bestemmen
we maximaal 10% voor mensen met een inkomen tussen € 36.165en €
40.349 (prijspeil 2017) . We maken gebruik van rijksregelgeving die
daarvoor tot en met 2020 ruimte biedt. In de gemeente Krimpenerwaard
wordt een deel van de ruimte benut voor realisatie van doorstroming.
Tevens benut QuaWonen actief de ruimte om maximaal 10% van de
leegkomende woningen met een huurprijs tot € 710 te bestemmen voor
mensen met een inkomen boven € € 40.349.
Minimaal 95% van de woningzoekenden met een huurtoeslaginkomen
wijzen we passend toe, conform de regels van het rijk.
Deze groep krijgt voorrang voor woningen met een huur tot de eerste
aftoppingrens ( € 592 voor 1-2 persoonshuishoudens) en tweede
aftoppingsgrens ( € 635 voor drie- en meerpersoonshuishoudens).
minimaal 80%
maximaal 10%
maximaal 10%
minimaal 95%
minimaal 80%
maximaal 10%
maximaal 10%
minimaal 95%

4
Betaalbaarheid en beschikbaarheid
QuaWonen stuurt op behoud van minimaal 4.200 sociale huurwoningen in
de Krimpenerwaard. Afname van de omvang van de sociale huurvoorraad
compenseert QuaWonen met nieuwbouw.
Uit het oogpunt van betaalbaarheid en passend wonen krijgt
minimaal 2/3 van de sociale woningvoorraad (excl. verkoop gelabeld) bij
een nieuwe verhuring een netto (streef)huur onder de tweede
aftoppingsgrens voor huurtoeslag (€ 635), waarvan ca. 1.800 onder de
eerste aftoppingsgrens (€592) en daarboven ca. 900 tot de tweede
aftoppingsgrens.
Maximaal 1/3 van de sociale woningvoorraad (excl. verkoop) heeft een
netto streefhuur tussen de 2e aftoppingsgrens en de liberaliseringsgrens.
We maken in 2018 met de gemeente en huurdersorganisaties afspraken
over het monitoren van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen
onder en boven de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag, om te borgen dat
alle doelgroepen (te denken aan starters, jongeren, senioren,
vergunninghouders, andere urgenten) voldoende aan bod komen. Waar
nodig sturen we bij.
We onderzoeken in 2018 verdere mogelijkheden en wenselijkheid voor het
afsluiten van (tijdelijke) huurcontracten. Voor huurders met
woonbegeleiding doen we dit nu al. Naast deze doelgroep gaan we
onderzoeken voor welke doeleinden het inzetten van tijdelijke contracten
nog meer nuttig kan zijn.
Het nieuw te vormen kabinet zal eigen keuzes maken aangaande het
huurprijsbeleid. Het heeft weinig zin om daar op dit moment over te
speculeren. Uiteraard zal het huurbeleid van QuaWonen binnen de grenzen
van het Rijkshuurbeleid blijven.
Los van het Rijkshuurbeleid hanteert QuaWonen een aantal eigen
uitgangspunten. Zo vindt QuaWonen het belangrijk om sociale
huurwoningen betaalbaar te houden voor de doelgroep.
minimaal 4.200 sociale
huurwoningen
minimaal 2/3 deel van
de voorraad sociale
huurwoningen heeft een
huurprijs onder de 2e
aftoppingsgrens
maximaal 1/3 deel van
de voorraad sociale
huurwoningen heeft een
huurprijs tussen de 2e
aftoppingsgrens en de
liberaliseringsgrens
minimaal 4.200 sociale
huurwoningen
minimaal 2/3 deel van de
voorraad sociale
huurwoningen heeft een
huurprijs onder de 2e
aftoppingsgrens
maximaal 1/3 deel van
de voorraad sociale
huurwoningen heeft een
huurprijs tussen de 2e
aftoppingsgrens en de
liberaliseringsgrens
binnen de grenzen van
het Rijkshuurbeleid

5
Voor het jaar 2018 gaat QuaWonen uit van een inflatievolgende jaarlijkse
huurverhoging en harmonisatie bij mutatie.
Woningen met Energielabel F en G krijgen in 2018 geen huurverhoging.
Ten behoeve van verdere besluitvorming bekijken we in 2018 samen met
de huurdersorganisaties wat de uitvoeringsconsequenties hiervan zijn.
QuaWonen maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de huuropbrengst
extra te verhogen bij huishoudens met een inkomen boven de
inkomensgrens voor sociale huurwoningen.
QuaWonen wil haar kwetsbare klanten extra ondersteunen om financiële
problemen te voorkomen. We zetten o.a. extra in op snel contact leggen
met huurders met huurachterstanden om financiële problemen vanaf het
allereerste begin aan te pakken. Voorkomen van extra kosten voor de
huurder en huisuitzetting is daarbij het doel.
Er zijn huurders die bv. plotseling in ernstige financiële problemen komen
of die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun financiële
administratie op orde te brengen. In 2018 wil QuaWonen onderzoeken of
er, in samenspraak met de gemeente, beleidskaders zijn op te stellen voor
dergelijke bijzondere situaties. Daarbij gaan we uit van een ieders eigen
taken en verantwoordelijkheid. Als we erin slagen om een gezamenlijk
beleidskader op te stellen, starten we een pilot.
In de te maken prestatieafspraken spreken we af wat QuaWonen en
gemeente hier voor middelen inzetten.
Betaalbaarheid is meer dan alleen de huurprijs. Energie is een belangrijke
kostenpost. QuaWonen kijkt daarom naar de totale woonlasten. Bij
energierenovatie garandeert QuaWonen door middel van een
hardheidsclausule dat zittende huurders meer op hun energielasten
besparen dan dat de huurprijs als gevolg van woningverbetering stijgt.
QuaWonen wil waar mogelijk doorstroming op gang brengen en ook
mensen die duur scheef wonen te stimuleren naar een meer passende
woning qua huurprijs te verhuizen. We weten dat oplevering van
nieuwbouwprojecten een impuls geeft aan doorstroming. QuaWonen grijpt
renovatieprojecten en sloop-nieuwbouwprojecten aan om huurders met
inflatie + harmonisatie
Energielabel F en G geen
jaarlijkse huurverhoging

6
een te hoog inkomen te verleiden tot het verhuizen naar een (meer)
passende (duurdere of goedkopere)huur- of koopwoning.
In 2017 onderzoekt QuaWonen welke andere maatregelen doorstroming
mogelijk stimuleren. In de meeste gevallen zal het gaan om
maatwerkoplossingen. We voorzien een “gereedschapskist” aan
maatregelen waaruit geput kan worden. In 2018 willen we dit in de
praktijk testen. In de te maken prestatieafspraken nemen we op welke
inzet van middelen nodig is.
In haar Woonvisie benoemt de gemeente ook het belang van
doorstroming. We verwachten van de gemeente dan ook een actieve
bijdrage bv. met de inzet van een doorstroommakelaar. De gemeente zou
hiervoor haar experimenteerruimte kunnen benutten.
 Huisvesting
specifieke
doelgroepen
De gemeentelijke taakstelling –in aantal te huisvesten
vergunninghouders– wordt naar rato van het aantal woningen in eigendom
van een corporatie verdeeld over de verschillende corporaties* in de
Krimpenerwaard.
*Vooralsnog is Beter Wonen Ammerstol vrijgesteld van een taakstelling.
De Federatie van Woningcorporaties in de Krimpenerwaard levert jaarlijks
(via directe bemiddeling) 94% van het aantal benodigde woningen om de
gemeentelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders te realiseren.
Corporatie Aantal woningen Aandeel taakstelling
QuaWonen 4.225 68%
Groen Wonen Vlist 1.030 17%
Gouderak 340 6%
De Samenwerking 266 4%
Overige corporaties* 368 6%
Totaal 6.229
*Vestia, STEB, SON
De gemeente gaat in gesprek met de woningverhuurders in de
Krimpenerwaard die niet zijn vertegenwoordigd in de Federatie. De
gemeente maakt met hen afspraken over huisvesting van de resterende
taakstelling.
Voor een succesvolle integratie is langdurige begeleiding van
vergunninghouders belangrijk.
Jaarlijks de opgave
bepalen en afspraken
maken over de
verdeling.
De gemeente stelt
hiervoor mensen en
middelen beschikbaar.

7
 Huisvesting
specifieke
doelgroepen
Op grond van het “Convenant bevordering uitstroom uit instellingen voor
maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen en voor
huisvesting van ex-gedetineerden” bepalen de gemeenten in Midden Holland
jaarlijks het aantal woningen dat beschikbaar wordt gesteld voor de
doelgroep.
De Federatie van woningcorporaties Krimpenerwaard onderschrijft de
afspraken uit het convenant en zal deze doelgroep passende huisvesting
bieden.
Voor een succesvolle stap naar zelfstandig wonen, is een goede en langdurige
woonbegeleiding vereist. De gemeente zorgt voor tijdige beschikbaarheid en
financiering van de noodzakelijke woonbegeleiding.
Jaarlijks de opgave
bepalen en bespreken.
De Federatie van
woningcorporaties
Krimpenerwaard zal het
aantal woningen t.b.v.
deze passende
huisvesting bieden. Met
name via directe
bemiddeling.
De gemeente zorgt voor
tijdige beschikbaarheid
en financiering van de
noodzakelijke
woonbegeleiding
Gezamenlijk onderzoeken
welke afspraken we
moeten maken t.b.v. een
werkwijze bij en ter
voorkoming van extreme
overlastsituaties.
 Huisvesting
specifieke
doelgroepen
De Federatie van woningcorporaties Krimpenerwaard maakt jaarlijks met de
gemeente afspraken over het deel van de woningen dat zal worden
toegewezen aan urgenten/kwetsbare doelgroepen met een voorrangspositie.
Om ervoor te zorgen dat reguliere woningzoekenden voldoende kans van
slagen houden, gaan wij uit van een aandeel van maximaal 30%.
Streven naar een goede balans (o.a. voldoende ruimte voor reguliere
woningzoekenden, lokale doorstroming) en een zorgvuldige plaatsing zijn ons
vertrekpunt.
Als het aantal urgent-woningzoekenden stijgt en de verhouding tussen
reguliere en urgent woningzoekenden uit balans raakt, is de Federatie bereidt
zich in te zetten om het aanbod te vergroten, bijvoorbeeld met aankoop van
leegstaand vastgoed, realisatie tijdelijke woonunits. Van de gemeente
verwachten wij een proactieve en faciliterende rol, te denken valt aan
aanwijzen locaties, snelle RO-procedures etc..
Jaarlijks de opgave
bepalen en afspraken
maken

8
Huisvesting
specifieke
doelgroepen
Ook in de Krimpenerwaard komt het soms voor dat mensen met sociaal
onaangepast gedrag herhaaldelijk voor ernstige overlast zorgen.
Als uiterste redmiddel, wanneer geen andere aanpak meer helpt, kan een
speciale prikkelvrije woonvorm de enige mogelijkheid zijn om deze specifieke
groep te huisvesten.
Deze woonvoorziening ligt buiten de reguliere woonwijken en bewoners zijn
verplicht de zorg en begeleiding te aanvaarden die nodig is.
De Federatie van woningcorporaties wil een dergelijke woonvoorziening in de
Krimpenerwaard realiseren en wil middelen inzetten om in de
woonvoorziening te investeren.
Naast zorg voor de notoire overlastgever is vooral van belang dat de rust kan
terugkeren in de woonwijk waar hij daarvoor woonde.
In 2018 willen we met
elkaar concreet
afspreken hoe we dit
invullen, voor welke
groep en onder welke
voorwaarden.
De gemeente wijst vanuit
haar regierol een
passende locatie om niet
aan en zorgt voor de
benodigde zorg en
begeleiding.
 Wonen met
zorg en
ouderenhuisvesting
Gezien het beschikbare aanbod beschermd wonen in de gemeente
Krimpenerwaard, realiseert QuaWonen in de periode 2018 t/m 2021 in
principe geen verdere uitbreiding van dit type woon-zorgplaatsen.
Op verzoek van Gemiva breiden we de bestaande locatie Elsenhoeve in
Lekkerkerk waarschijnlijk wel uit met 2 wooneenheden.
Een groot deel van de (toekomstige) senioren wil zo lang mogelijk in de eigen
woning en vertrouwde woonomgeving blijven wonen. Onze inzet is om met
de gemeente, de lokale huurdersorganisaties en zorg en welzijnsorganisaties,
in 2018 gezamenlijk afspraken te maken over een pakket maatregelen om
dat te bevorderen. Te denken valt aan o.a. verruiming van
keuzemogelijkheden bij het betrekken van een woning, gerichte voorlichting
bij woningtoewijzing aan senioren, afspraken over optimalisering van inzet
van WMO-budget en signaleren en doorspelen van problemen achter de
voordeur. Maatregelen en kostenverdeling moeten passen bij de
verantwoordelijkheid van betrokken partijen. Ook van huurders wordt
verwacht dat zij zelf naar vermogen bijdragen aan voorzieningen om langer
in hun woning te kunnen blijven wonen.
In de te maken prestatieafspraken bezien we welk budget QuaWonen inzet
om ook concrete maatregelen te kunnen nemen. Als de gemeente vanuit
haar verantwoordelijkheid WMO-budget inzet, verwachten we in 2018 de
eerste gezamenlijke stappen te zetten.

9
Voornemens
m.b.t.
nieuwbouw
In de periode 2018 tot en 2021 bouwt QuaWonen de volgende sociale
huurwoningen:
Type eengezinswoning:
Schoonhoven Noord – Blok 6 13
Schoonhoven Noord – Herstructurering (blok 7) 9
Lekkerkerk – Kerkweg (incl. 8 nultredenwon.) 44
Bergambacht – Centrum, fase 2 Schipperstraat 13
Bergambacht – Centrum, fase 3a Julianastraat 18
Krimpen ad Lek – Molenweide 14
Lekkerkerk – Tiendhoek west 21
Type appartement:
Schoonhoven Noord – Herstructurering blok 10 42
Bergambacht – Centrum fase 2, Schipperstraat 19
Met realisatie van de centrumfasen 2 en 3 is de nieuwbouwopgave van
QuaWonen in Bergambacht voltooid.
Globaal krijgt 50% van de nieuwe sociale huurwoningen een netto huurprijs
onder de aftoppingsgrenzen. In deze woningen kunnen huishoudens met een
inkomen tot de huurtoeslaggrenzen passend worden gehuisvest. De overige
50% krijgt een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen. Mocht behoud van
slaagkansen dit vereisen, dan kan QuaWonen sturen met dit percentage.
QuaWonen wil meedenken over de wijze waarop de gemeente
Krimpenerwaard haar groeiambitie van 3.000 woningen gaat realiseren.
132
eengezinswoningen
sociale huur (waarvan
8 levensloopgeschikt)
61
levensloopgeschikte
sociale
huurappartementen

10
Voornemens
m.b.t.
kwaliteit en
verduurzamen
Bij het verduurzamen van de woningvoorraad richt QuaWonen zich op het
treffen van energiemaatregelen aan de woning. Doelen zijn: beperken van de
woonlast, verhogen van het wooncomfort en bijdragen aan milieuverbetering.
Voor het opwekken van duurzame energie zoekt QuaWonen samenwerking
met co-makers. Eén van de uitgangspunten van QuaWonen is dat de
voorraad in 2035 (zie ondernemingsplan) alleen nog uit woningen met
energielabels A+, A en B bestaat.
Bij verduurzamen is het vertrekpunt in de gemeente Krimpenerwaard: liever
meer woningen naar energielabel B brengen, dan “weinig” woningen op
energielabel A of Energie Nul. Wel is er ruimte voor verdergaande pilots, ter
voorbereiding op de energieneutraal ambitie. In 2018 willen we in gesprek
met de gemeente verkennen hoe de gezamenlijk ambitie energietransitie/
gasloos gerealiseerd kan worden bij nieuwbouw en renovatie.
QuaWonen zette afgelopen jaar fors in op verduurzaming van de bestaande
voorraad. We willen de mogelijkheden verkennen van een extra versnelling
t.o.v. 2017 tot ultiem 50% meer woningen per jaar. In de gemeente
Krimpenerwaard zou QuaWonen dan in de periode 2018-2022 in de
bestaande voorraad jaarlijks ca. 150-180 woningen op minimaal energielabel
B brengen. In 5 jaar zijn dat ca. 750-900 woningen.
Nieuwbouwwoningen hebben bij oplevering minimaal energielabel A.
Wij bestendigen ons beleid m.b.t. dagelijks en planmatig onderhoud.
ca. 150-180 woningen
naar minimaal
energielabel B
600-720 woningen
naar minimaal
energielabel B
 Investeren
in vrije
sector huur
en koopwoningen
QuaWonen bouwt in de periode 2017-2021 alleen sociale huurwoningen.
Wij investeren niet in het bouwen van dure huurwoningen of koopwoningen.

11
Voornemens
m.b.t.
verkoop en
liberaliseren
huurwoningen
QuaWonen bouwt haar voorraad woningen met een markthuur geleidelijk af,
d.m.v. permanente verkoop.
Wij hebben nu nog zo’n 330 woningen in de gemeente Krimpenerwaard
aangewezen voor verkoop t.b.v. o.a. de doelgroep die niet terecht kan in een
sociale huurwoning.
In 2018 bekijkt QuaWonen kritisch welke woningen uit de verkoopportefeuille
voor de sociale huur behouden moeten blijven.
QuaWonen gaat uit van verkoop van jaarlijks gemiddeld 25 woningen in het
gehele werkgebied.
In 2018 onderzoeken we of en zo ja op welke wijze we mensen met een
bescheiden beurs met voorrang kunnen bedienen bij verkoop van woningen.
In de periode 2018-2022 zijn er geen sociale huurwoningen die bij leegkomst
een huur krijgen boven de liberaliseringsgrens.
25 woningen per jaar in
het gehele werkgebied
van QuaWonen
25 woningen per jaar
in het gehele
werkgebied van
QuaWonen
 Leefbaarheid
De uitgaven van QuaWonen (totaal) voor leefbaarheid blijven onder het
wettelijk gemiddelde van maximaal € 126,25 per sociale huurwoning
(prijspeil 2017). Daarmee investeren wij, binnen het kader van de wettelijke
regels in woongenot van huurders, veilige buurten en dragen wij bij aan de
verhuurbaarheid en het borgen van de waarde van onze woningen.
QuaWonen probeert initiatieven te bevorderen die eraan bijdragen dat
buurtbewoners elkaar kennen, elkaar zien staan en, nog beter, iets voor
elkaar betekenen. De ontmoetingsruimten in onze woonbuurten zijn
kosteloos beschikbaar voor door bewoners en andere belanghouders
georganiseerde activiteiten met een open karakter.
We willen het gebruik van de ontmoetingsruimten in samenwerking met
welzijnspartijen stimuleren. In 2018 willen we een beleidskader en
uitvoeringsplan hebben.
QuaWonen neemt zelf leefbaarheidsinitiatieven en stimuleert en steunt
initiatieven van maatschappelijke organisaties en huurders gericht op:
– de woonomgeving, ter voorkoming van overlast en ter bevordering
van de veiligheid en integratie.
– aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe
nabijheid van onze woningen/vastgoedvoorzieningen.
Leefbaarheidsuitgaven
onder maximum van
€ 126,25 gemiddeld per
sociale huurwoning
Leefbaarheidsuitgave
n onder maximum
van € 126,25
gemiddeld per sociale
huurwoning

12
– sociaal beheer: Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals extramuralisering, vergrijzing, en individualisering groeit de
druk op sociaal beheer. QuaWonen anticipeert daarop middels inzet
op sociaal beheer in de buurt. De inzet op Buurtbeheer breiden we
t.o.v. 2017 verder uit.
De buurtbeheerder heeft taken op het vlak van aanspreken en
activeren van bewoners, stimuleren vrijwilligers (schoon, heel veilig
etc.), en is een (verbindende) schakel tussen huurders en QuaWonen
en tussen lokale partners en QuaWonen.
De Federatie van woningcorporaties Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat
huurders fijn en veilig kunnen wonen in de Krimpenerwaard. Ernstige
woonoverlast tast de leefbaarheid en veiligheid van direct omwonenden aan.
De Federatie wil met gemeente en o.a. politie komen tot een effectieve
aanpak van ernstige overlast situaties.
In 2018 willen we met de
gemeente en andere
partijen komen tot een
Convenant gezamenlijk
aanpak van
Woonoverlast.
De gemeente neemt
vanuit haar regierol het
voortouw.

Onderhoud Groenland 34

De directie van QuaWonen
Postbus 27,
2860 AA Bergambacht.
Geachte heer v.d.Broeke,
Wij vragen uw aandacht voor het volgende.
In ons lokaal overleg hebben wij diverse malen aandacht gevraagd voor de wijze waarop de bewoners van de woningen Groenland 34 t/m 64 hun tuinen menen te moeten onderhouden.
Het is de afgelopen jaren een steen des aanstoods geworden. Niet alleen de zuidzijde van de woningen zijn niet toonbaar, het zelfde geldt voor de noordzijde.
Wij verzoeken u dringend actie te ondernemen. Ons inziens geeft het huurkontract u al voldoende bevoegdheden daadwerkelijk in actie te komen tegen het verval van de woonkwaliteit en de leefbaarheid rond genoemde woningen.
Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet.
Gezien het feit dat deze overlast al geruime tijd duurt en dat de woningen op een druk bereden invalsroute van Tiendweg Noord liggen, gaan wij er vanuit dat deze problematiek bij u prioriteit krijgt.
Hoogachtend,
J.C. Hoftijzer, vz. HVOB
Correspondentieadres: secretariaat HVOB, Klaproosveld 9, 2931 TH Krimpen aan de Lek.

Aanbevelingen Huurdersraadpleging 2017

HUURDERSRAADPLEGING 2017
AANBEVELINGEN
1. Nieuwbouwwoningen worden te duur bevonden.
Aanbeveling: meer inzetten op renovatie, sociale grondprijzen en goedkopere nieuw bouw.
2. Eén op de drie huurders met verhuiswens willen een traploze woning.
Aanbeveling: ook appartementen blijven bouwen
3. Eén op de vier mensen die willen verhuizen willen een energiezuinig huis.
Aanbeveling: blijven inzetten op renovatie, gecombineerd met isolatie.
4. Eén op de vier mensen die willen verhuizen willen naar een kleinere woning als de huur gelijk blijft.
Aanbeveling: start een pilot project om te bezien of dit een stimulans kan betekenen voor de doorstroming. Tevens een financiële verleiding toevoegen.
5. Veel belangstelling voor energiebesparende maatregelen in huis.
Aanbeveling: actief voorlichting geven bij tekenen huurcontract en op de website van QW. Verder energiecoaches inzetten.
6. Rollator toegankelijke woningen.
Aanbeveling: maak een eind aan de mismatch tussen mensen die over een dergelijke woning beschikken en er geen behoefte aan hebben en de mensen die een dergelijke woning niet hebben en er wel behoefte aan hebben. Verder de aanbeveling alle woningen die worden gemuteerd rollator toegankelijk maken.
7. Bijna 50% van de huurders bestaat uit 50 plussers
Aanbeveling: met regelmaat met gemeente bezien of de voorzieningen rond de woningen aansluiten bij de leeftijd van de huurders. Gemengde wijken qua leeftijd opdat mantelzorg en sociale controle standaard is. Buurtbeheer is vaak een gezamenlijke verantwoordelijkheid ivm veiligheid etc. Overleg met gemeente over verdeling van de kosten.
8. Ruim 70% wil meedoen aan enquête en een digitale nieuwbrief
ontvangen.
Aanbeveling: proberen deze mensen aan ons te binden.
9. Veel ontevredenen over kwaliteit en onderhoud.
Aanbeveling: nog meer inzetten om onvrede weg te nemen bij huurders over
kwaliteit en onderhoud, samen met Bakker Arkel
10. Veel last van vocht, tocht, schimmel en geringe ventilatie.
Aanbeveling: standaard door Bakker Arkel bij bezoek aan een woning
informeren of men last heeft van dit soort klachten en zo ja, deze oplossen.
11.Overlast jongeren, slecht onderhoud achterpaden, slechte verlichting
achterpaden, verzakkingen in combinatie met hoge opstap naar voor- en
achterdeur.
Aanbeveling: bespreken met gemeente en samen oplossen.
11. Afspraken niet nakomen.
Aanbeveling: medewerkers QW standaard verplichten afspraken na te komen
en terug te bellen als dat is beloofd en andere gegevens ter beschikking te
stellen als dat is toegezegd. De klant is koning en dat dient bij alle medewerkers
tussen de oren te zitten, ook bij de opzichters.