Nieuwe Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021

Inwoners uit eigen kern krijgen voorrang in nieuwe huisvestingsverordening Krimpenerwaard

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard heeft de gemeenteraad voorgesteld de nieuwe Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021 vast te stellen.

In de nieuwe verordening wordt een voorrangsregeling lokale kernbinding toegevoegd. Om het gemakkelijker te maken voor inwoners om in hun eigen kern te blijven wonen, mag maximaal 25 procent van de nieuw te verhuren woningen met voorrang worden toegewezen aan een inwoner uit deze kern. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat woningen gepubliceerd moeten worden op Wonen in de Krimpenerwaard met benoeming van deze voorrangsregeling.

Ook wordt loting toegevoegd als extra toewijzingsmethode naast inschrijfduur. Bij maximaal 10 procent van de woningen mag de rangorde worden bepaald op basis van loting. Hierbij hebben woningzoekenden met een korte inschrijfduur dezelfde kans op deze woning als een woningzoekende die al langer staat ingeschreven.
Verder wordt de mantelzorgurgentie aangepast waardoor ook eigen inwoners hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het is nu niet mogelijk mantelzorgurgentie te krijgen als zowel de mantelzorgverlener als mantelzorgontvanger binnen de gemeentegrenzen wonen. Het is niet rechtvaardig als een mantelzorgverlener uit Gouda bijvoorbeeld wel naar Lekkerkerk mag verhuizen op grond van mantelzorgurgentie en iemand uit Haastrecht niet, terwijl de afstand nagenoeg gelijk is.
Tot slot wordt gedwongen verkoop van de woning een urgentiegrond. Huishoudens met thuiswonende kinderen tot 23 jaar die dakloos worden door gedwongen verkoop van de woning maken hier aanspraak op.

Wethouder Leon de Wit: “Op verzoek van de Raad hebben wij onder meer onderzocht hoe we de kans voor onze inwoners kunnen vergroten op een woning in de eigen kern. Ik ben daarom blij met de voorrangsregeling lokale kernbinding in deze nieuwe verordening. Maar het lost het probleem niet meteen voor iedereen op, omdat er meer actief woningzoekenden blijven dan aantal beschikbaar komende woningen. Wel beogen we met deze aanpassingen een meer rechtvaardige, evenwichtige, transparante en doelmatige verdeling van de schaarse woonruimte te bieden. We hopen dat de Raad hier ook zo over denkt. In november wordt tijdens een informatiebijeenkomst de nieuwe huisvestingsverordening uitgebreid besproken in de gemeenteraad.”

De huisvestingsverordening is het afgelopen jaar, mede op verzoek van de gemeenteraad, in samenwerking met woningcorporaties, andere verhuurders van sociale huurwoningen en huurdersorganisaties geactualiseerd.
Daarnaast hebben de gemeente en de woningcorporaties ook opnieuw naar de samenwerkingsafspraken over de uitvoering van de verordening gekeken. Een voorbeeld van een afspraak uit dit convenant is dat woningcorporaties namens de gemeente een huisvestingsvergunning verstrekken bij het ondertekenen van het huurcontract. Inwoners die een woning gaan huren van een particuliere verhuurder, Vestia, Woonzorg Nederland en Stichting Zevender moeten zo’n huisvestingsvergunning bij de gemeente aanvragen.

Na de beeldvormende informatiebijeenkomst in november in de gemeenteraad, gaat de nieuwe verordening na goedkeuring en vaststelling door de Raad in december in op 1 januari 2021.