Aanbevelingen Huurdersraadpleging 2017

HUURDERSRAADPLEGING 2017
AANBEVELINGEN
1. Nieuwbouwwoningen worden te duur bevonden.
Aanbeveling: meer inzetten op renovatie, sociale grondprijzen en goedkopere nieuw bouw.
2. Eén op de drie huurders met verhuiswens willen een traploze woning.
Aanbeveling: ook appartementen blijven bouwen
3. Eén op de vier mensen die willen verhuizen willen een energiezuinig huis.
Aanbeveling: blijven inzetten op renovatie, gecombineerd met isolatie.
4. Eén op de vier mensen die willen verhuizen willen naar een kleinere woning als de huur gelijk blijft.
Aanbeveling: start een pilot project om te bezien of dit een stimulans kan betekenen voor de doorstroming. Tevens een financiële verleiding toevoegen.
5. Veel belangstelling voor energiebesparende maatregelen in huis.
Aanbeveling: actief voorlichting geven bij tekenen huurcontract en op de website van QW. Verder energiecoaches inzetten.
6. Rollator toegankelijke woningen.
Aanbeveling: maak een eind aan de mismatch tussen mensen die over een dergelijke woning beschikken en er geen behoefte aan hebben en de mensen die een dergelijke woning niet hebben en er wel behoefte aan hebben. Verder de aanbeveling alle woningen die worden gemuteerd rollator toegankelijk maken.
7. Bijna 50% van de huurders bestaat uit 50 plussers
Aanbeveling: met regelmaat met gemeente bezien of de voorzieningen rond de woningen aansluiten bij de leeftijd van de huurders. Gemengde wijken qua leeftijd opdat mantelzorg en sociale controle standaard is. Buurtbeheer is vaak een gezamenlijke verantwoordelijkheid ivm veiligheid etc. Overleg met gemeente over verdeling van de kosten.
8. Ruim 70% wil meedoen aan enquête en een digitale nieuwbrief
ontvangen.
Aanbeveling: proberen deze mensen aan ons te binden.
9. Veel ontevredenen over kwaliteit en onderhoud.
Aanbeveling: nog meer inzetten om onvrede weg te nemen bij huurders over
kwaliteit en onderhoud, samen met Bakker Arkel
10. Veel last van vocht, tocht, schimmel en geringe ventilatie.
Aanbeveling: standaard door Bakker Arkel bij bezoek aan een woning
informeren of men last heeft van dit soort klachten en zo ja, deze oplossen.
11.Overlast jongeren, slecht onderhoud achterpaden, slechte verlichting
achterpaden, verzakkingen in combinatie met hoge opstap naar voor- en
achterdeur.
Aanbeveling: bespreken met gemeente en samen oplossen.
11. Afspraken niet nakomen.
Aanbeveling: medewerkers QW standaard verplichten afspraken na te komen
en terug te bellen als dat is beloofd en andere gegevens ter beschikking te
stellen als dat is toegezegd. De klant is koning en dat dient bij alle medewerkers
tussen de oren te zitten, ook bij de opzichters.