Afbouw Molenweide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard
Postbus 51,
2820 AB Stolwijk.
Krimpen aan de Lek, 8 augustus 2017.
Geacht college,
Wij zijn als bestuur van de huurdersbelangenvereniging “Ons Belang” erg blij met onze nieuwe centrum dat zijn voltooiing nadert.
Een ander gedeelte van het centrum betreft de Molenweide. Dit gedeelte ligt al vele jaren stil en wij zien graag dat er gas wordt gegeven dat gedeelte van het centrum te bebouwen. Er is een projectontwikkelaar die de woningen mocht bouwen vanwege het best ingediende plan.
Graag vernemen wij om welke redenen de afbouw niet of in zeer vertraagde vorm plaatsvindt. Alle voorwaarden zijn door de gemeente geschapen de ontbrekende woningen te bouwen en het centrum af te ronden. Wij stellen het zeer op prijs als u alles in het werk stelt om de zo gewenste afbouw te doen plaatsvinden.
Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
J.C. Hoftijzer, voorzitter
Correspondentieadres: secretariaat HVOB, Klaproosveld 9, 2931 TH Krimpen aan de Lek.

Onderhoud Openbaar Groen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Krimpen aan de Lek, 8 augustus 2017. Geacht college, De laatste maanden zijn wij als huurdersvereniging “Ons Belang” geconfronteerd met veel klachten over het onderhoud van het openbaar groen en dan met name over de wijze waarop het gras werd gemaaid. Het gras moet met regelmaat worden gemaaid en het afkomende gras moet worden afgevoerd. Wij nemen aan dat er sprake is van een georganiseerde aanpak van deze werkzaamheden. Gezien de wijze waarop er werd gewerkt hebben wij niet kunnen vaststellen of er op een georganiseerde manier werd gewerkt, integendeel. Het gras werd gemaaid op een moment dat het 50 cm of hoger was en het afkomende gras werd niet afgevoerd. Het lijkt erop dat het de laatste weken iets beter gaat. Wij vertegenwoordigen 850 huurders in Krimpen aan de Lek en namens hen willen wij erop aandringen het openbaar groen op een wijze te onderhouden zoals dat vóór de herindeling het geval was. Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, M. Goudriaan wnd. Voorzitter Correspondentieadres: secretariaat HVOB, Klaproosveld 9, 2931 TH Krimpen aan de Lek.

Onderhoud Groenland 34

De directie van QuaWonen
Postbus 27,
2860 AA Bergambacht.
Geachte heer v.d.Broeke,
Wij vragen uw aandacht voor het volgende.
In ons lokaal overleg hebben wij diverse malen aandacht gevraagd voor de wijze waarop de bewoners van de woningen Groenland 34 t/m 64 hun tuinen menen te moeten onderhouden.
Het is de afgelopen jaren een steen des aanstoods geworden. Niet alleen de zuidzijde van de woningen zijn niet toonbaar, het zelfde geldt voor de noordzijde.
Wij verzoeken u dringend actie te ondernemen. Ons inziens geeft het huurkontract u al voldoende bevoegdheden daadwerkelijk in actie te komen tegen het verval van de woonkwaliteit en de leefbaarheid rond genoemde woningen.
Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet.
Gezien het feit dat deze overlast al geruime tijd duurt en dat de woningen op een druk bereden invalsroute van Tiendweg Noord liggen, gaan wij er vanuit dat deze problematiek bij u prioriteit krijgt.
Hoogachtend,
J.C. Hoftijzer, vz. HVOB
Correspondentieadres: secretariaat HVOB, Klaproosveld 9, 2931 TH Krimpen aan de Lek.

Aanbevelingen Huurdersraadpleging 2017

HUURDERSRAADPLEGING 2017
AANBEVELINGEN
1. Nieuwbouwwoningen worden te duur bevonden.
Aanbeveling: meer inzetten op renovatie, sociale grondprijzen en goedkopere nieuw bouw.
2. Eén op de drie huurders met verhuiswens willen een traploze woning.
Aanbeveling: ook appartementen blijven bouwen
3. Eén op de vier mensen die willen verhuizen willen een energiezuinig huis.
Aanbeveling: blijven inzetten op renovatie, gecombineerd met isolatie.
4. Eén op de vier mensen die willen verhuizen willen naar een kleinere woning als de huur gelijk blijft.
Aanbeveling: start een pilot project om te bezien of dit een stimulans kan betekenen voor de doorstroming. Tevens een financiële verleiding toevoegen.
5. Veel belangstelling voor energiebesparende maatregelen in huis.
Aanbeveling: actief voorlichting geven bij tekenen huurcontract en op de website van QW. Verder energiecoaches inzetten.
6. Rollator toegankelijke woningen.
Aanbeveling: maak een eind aan de mismatch tussen mensen die over een dergelijke woning beschikken en er geen behoefte aan hebben en de mensen die een dergelijke woning niet hebben en er wel behoefte aan hebben. Verder de aanbeveling alle woningen die worden gemuteerd rollator toegankelijk maken.
7. Bijna 50% van de huurders bestaat uit 50 plussers
Aanbeveling: met regelmaat met gemeente bezien of de voorzieningen rond de woningen aansluiten bij de leeftijd van de huurders. Gemengde wijken qua leeftijd opdat mantelzorg en sociale controle standaard is. Buurtbeheer is vaak een gezamenlijke verantwoordelijkheid ivm veiligheid etc. Overleg met gemeente over verdeling van de kosten.
8. Ruim 70% wil meedoen aan enquête en een digitale nieuwbrief
ontvangen.
Aanbeveling: proberen deze mensen aan ons te binden.
9. Veel ontevredenen over kwaliteit en onderhoud.
Aanbeveling: nog meer inzetten om onvrede weg te nemen bij huurders over
kwaliteit en onderhoud, samen met Bakker Arkel
10. Veel last van vocht, tocht, schimmel en geringe ventilatie.
Aanbeveling: standaard door Bakker Arkel bij bezoek aan een woning
informeren of men last heeft van dit soort klachten en zo ja, deze oplossen.
11.Overlast jongeren, slecht onderhoud achterpaden, slechte verlichting
achterpaden, verzakkingen in combinatie met hoge opstap naar voor- en
achterdeur.
Aanbeveling: bespreken met gemeente en samen oplossen.
11. Afspraken niet nakomen.
Aanbeveling: medewerkers QW standaard verplichten afspraken na te komen
en terug te bellen als dat is beloofd en andere gegevens ter beschikking te
stellen als dat is toegezegd. De klant is koning en dat dient bij alle medewerkers
tussen de oren te zitten, ook bij de opzichters.

Woonvisie 2017

Als voorzitter van het Huurdersplatform Krimpenerwaard wil ik graag een reactie geven op de Woonvisie. Ik spreek namens 4500 huurders.
We hebben ernaar uitgekeken, naar de eerste WOONVISIE, naar de eerste concrete doelstellingen en heldere beleidsuitspraken. Nu kunnen we lezen wat we precies van de gemeente kunnen verwachten, waarop de gemeente gaat inzetten en hoeveel middelen beschikbaar worden gesteld. Ik heb in het vooroverleg gevraagd om een korte versie en geen gebakken lucht. Dat eerste is gelukt, het tweede wat minder. Niettemin een imponerend stuk waar veel tijd in is gestoken. Dank voor het feit dat wij nu hierop mogen reageren. Naast de waardering die wij hebben voor de visie hebben wij enkele kritische kanttekeningen.
Jammer is dat het abstractienivo hier en daar hoog is.
Verder hadden wij graag meer aandacht voor de mensen met een kleine portemonnee. Er gaat teveel aandacht uit naar koopwoningen en dus de mensen die een huis kunnen kopen. Er is toenemende armoede onder de huurders. 1 op de 5 voordeuren heeft een probleem met het betalen van de huur. Er zijn onder de 4500 huurders van QW sociaal zwakkeren, besteedt daar aandacht aan alstublieft.
De senioren zijn een probleem maar moeten zelf initiatief nemen als zij willen blijven wonen in hun grote woning. De meeste kunnen dat niet betalen. Wie dan wel?
Senioren verleiden om te verhuizen, lekker doorstromen naar een appartement dat 250 euro duurder is en qua grootte de helft is van de bestaande woning. Daar tegenover moet een financiële ondersteuning staan om die verleiding waar te kunnen maken.
Wij stellen voor bij de uitvoering van de visie en het maken van prestatieafspraken de volgende onderwerpen te bespreken waarbij de gemeente het voortouw kan nemen:
1, kan de gemeente een woonlastenfonds instellen;
2. kan de gemeente een soepeler kwijtscheldingsbeleid gaan voeren;
3. kan de gemeente grond beschikbaar stellen tegen een sociale prijs om echte sociale huurwoningen te kunnen bouwen;
4. kan de gemeente een doorstromingspremie beschikbaar stellen van minimaal 5000 euro voor huurders die een grote eengezinswoning verlaten en een kleinere woning betrekken;
5. kan de gemeente meer doen aan verduurzaming;
6. kan de gemeente duidelijker zijn over de mate waarin WMO gelden worden ingezet voor het aanpassen van woningen voor senioren die thuis willen blijven wonen;
7. sociale grondprijzen zijn vereist om meer woningen te bouwen voor senioren, onvolledige gezinnen en bijzondere doelgroepen.
Dit zijn enkele kritische kanttekeningen en wij zien de besprekingen over de prestatieafspraken met veel vertrouwen tegemoet.